ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด


 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ , อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง 2021-10-23 12:17:35
 • สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
  กรรมการมหาเถรสมาคม , ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ , เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 2021-10-20 02:16:57
 • พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕)
  เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม 2021-10-20 02:12:26
 • พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
  อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา 2021-10-17 10:18:43
 • พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บัญหาร ปริสุทฺโธ)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ , อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพคล้าย 2021-10-17 10:05:26
 • พระราชศีลโสภณ (ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔)
  อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร 2021-10-17 07:24:16
 • พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด , อดีตเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง 2021-10-17 02:59:45
 • พระศรีธรรมเมธี (ชาดก ปิยธมฺโม ป.ธ.๙)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร 2021-10-17 02:50:45
 • พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ , อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 2021-10-17 02:48:10
 • พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺญวฑฺฒโน)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางปะกอก , อดีตเจ้าอาวาสวัดสารอด 2021-10-17 01:10:20
 • พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.๗)
  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี 2021-10-15 10:44:11
 • พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม อินฺทโชโต)
  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ) , เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม 2021-10-15 10:14:47
 • พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน)
  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส , เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม 2021-10-15 09:37:34
 • พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘
  เลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ , เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ 2021-10-15 05:33:12
 • พระกิตติวราภรณ์ (กิตติ กิตฺติปาโล ป.ธ.๕)
  อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2021-10-15 01:15:35
 • พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง , อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร 2021-10-12 11:23:50
 • พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)
  รองเจ้าคณะภาค ๑ , เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร 2021-09-29 01:34:38
 • พระปริยัติสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
  , เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร 2021-09-28 11:05:36
 • พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ) , เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี 2021-09-28 04:03:38
 • พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
  อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม , อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ , อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง 2021-09-27 12:04:04
 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอชะอำ 1


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook