พระราชวิสุทธี
(ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว
รายละเอียด


พระราชวรคุณ
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเจติยาภิบาล
(จวน ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกิตติเวที
(วิฑูร ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๖ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปัญญาเมธี
(สมชัย กุสลจิตฺโต ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนากร
(ธวัช ธมฺมเตโช ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดธาตุเรณู
รายละเอียด


พระราชวิริยสุนทร
(ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเวที
(สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชเมธากร
(ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม
รายละเอียด


พระราชสิทธิญาณ
(บุญเตือน สิริธมฺโม ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมคณี
(นารถ ลวณรกฺโข)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชภาวนาวิกรม วิ.
(เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
รายละเอียด


พระราชกิตติรังษี
(บุญทัน สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเมธาภรณ์
(ประยูร ฐิตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิโสภณ
(ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิธรรมาจารย์
(สำอางค์ ตานทินฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม
รายละเอียด


พระราชสิทธิโกศล
(เสถียร สปฺปญฺโญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณเวที
(พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมาลังการ
(จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook