พระราชปริยัติวิมล
(สายัณห์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระราชกิตติสุนทร
(บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม
รายละเอียด


พระราชจินดานายก
(คำอ้าย สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธาจารย์ วิ.
(ทองใบ ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษาราม
รายละเอียด


พระราชปริยัติกิจ
(ผล ผลิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม
รายละเอียด


พระราชสังวรญาณ วิ.
(สมุทร อภิปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระราชญาณกวี
(สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชดิลก
(ประนต กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรเมธี
(วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม
รายละเอียด


พระราชสุทธิโมลี
(สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาภรณ์
(วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร)
เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
รายละเอียด


พระราชพัฒนโสภณ
(วินัย ญาณวินโย)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี
รายละเอียด


พระราชวรญาณมุนี วิ.
(วินัย อภิวินโย ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป
รายละเอียด


พระราชพุทธิมุนี
(ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวรากร
(สงบ วรเสวี ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดตรัง
รองเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเมธี
(วิชา อภิปญฺโญ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะภาค ๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณโสภณ วิ.
(จรัส เขมจารี ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธินายก
(พรมมา จตฺตภโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
รายละเอียด


พระราชสิทธิวราจารย์
(อุดม สุทฺธสีโล)
เจ้าคณะอำเภอองครักษ์
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook