พระอธิการแกละ สิริจนฺโท
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
รายละเอียด


พระอธิการอารมณ์ รตนปุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองตาแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย ฐิตปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองบอน
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ ฐานจาโร
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองนา
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิมพล อินฺทาโภ
เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา
รายละเอียด


พระเสกสัณห์ กิตติญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเดิมบาง
วัดเดิมบาง
รายละเอียด


พระอธิการสิทธิโชค สุทฺธปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดกร่างสามยอด
รายละเอียด


พระเทิดศักดิ์ สุเมธโส
เลขานุการเจ้าคณะตำบลยางนอน
วัดสามเอก
รายละเอียด


พระอธิการอุ่น สมจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
รายละเอียด


พระพูลทรัพย์ จนฺทวํโส
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งคลี
วัดกุ่มโคก
รายละเอียด


พระอนุรักษ์ ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ
รายละเอียด


พระอธิการวีรพัฒน์ โรจนธมฺโม
เจ้าคณะตำบลตะค่า
เจ้าอาวาสวัดชีปะขาว
รายละเอียด


พระยอด กตกุสโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลตะค่า
วัดชีปะขาว
รายละเอียด


พระวีระชาติ มหาสกฺโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลมะขามล้ม
วัดโบสถ์
รายละเอียด


พระพิชัย มหาวิริโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
วัดป่าพฤกษ์
รายละเอียด


พระสุข สิริธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลจรเข้ใหญ่
วัดศาลาท่าทราย
รายละเอียด


พระอภิชาติ ปิยวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไผ่กองดิน
วัดองครักษ์
รายละเอียด


พระอธิการสวัสดิ์ ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดคลองโมง
รายละเอียด


พระอธิการภานุมาต ขนฺติธโร
เจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการวินัย ชิตมาโร
เจ้าอาวาสวัดเนินเกษม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook