พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม
เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล
เจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


เจ้าอธิการบรรเทิง ถาวโร
เจ้าคณะตำบลทับสะแก
เจ้าอาวาสวัดทับสะแก
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ มุนีวํโส
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลี
รายละเอียด


พระบุญเยี่ยม ปญฺญาธโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน
รายละเอียด


พระอธิการทิน สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระอารมย์ ฐิตสํวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเรืองบุญ
รายละเอียด


พระปานภาณิน สุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสักใหญ่
รายละเอียด


พระสมาน ขนฺติพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแพรก
รายละเอียด


พระอธิการเจต อินฺทวีโร
เจ้าอาวาสวัดบางพูดใน
รายละเอียด


พระอธิการสมพร อคฺควํโส
เจ้าอาวาสวัดท่า
รายละเอียด


พระณรงค์ สุจิณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน
รายละเอียด


พระประดิษ ธีวํโส
รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
รายละเอียด


พระทองสุข ฉนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน
รายละเอียด


พระพันตรี สาธโร
เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม
รายละเอียด


พระอธิการนิคม วิชรญาโณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยายดำ
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดกรอกสะแก
รายละเอียด


พระกำแพง ธมฺมิโก
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
รายละเอียด


พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม
รายละเอียด


พระทนงศักดิ์ จนฺทสีโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
วัดนาครินทร์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook