พระวินัย วินโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด
วัดป่าบ้านกรวด
รายละเอียด


พระสมพร สมจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด
วัดบึงเจริญ
รายละเอียด


เจ้าอธิการเวชยันต์ วรสทฺโท
เจ้าคณะตำบลหนองไม้งาม
วัดตะลุมพุก
รายละเอียด


พระวิรุติ์ วิโรจโน
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
วัดหนองพลวง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมเกียรติ นิทฺทุกฺโข
เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่
วัดธรรมถาวร
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุวิทย์ วายาโม
เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๒
วัดบ้านยาง
รายละเอียด


เจ้าอธิการพนม ปญฺญาทีโป
เจ้าคณะตำบลโคกว่าน
เจ้าอาวาสวัดโคกว่าน
รายละเอียด


พระอธิการชาญณรงค์ อินฺทสโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอคูเมือง
วัดธรรมประสิทธิ์
รายละเอียด


เจ้าอธิการอุดม จารุวํโส
เจ้าคณะตำบลหนองขมาร
วัดชัยศิริมงคล
รายละเอียด


พระสมพร สุทฺธญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดเย้ยปราสาท
รายละเอียด


พระวิเดช ปญฺญาวุโธ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดโคกสูง
รายละเอียด


พระปรีชา ปริชาโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดเวฬุนคราราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการจำลอง วรธมฺโม
เจ้าคณะตำบลเย้ยปราสาท
วัดบ้านขามน้อย
รายละเอียด


เจ้าอธิการอำนวย สุเมโธ
เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ชัย
วัดป่าหนองสะแบง
รายละเอียด


เจ้าอธิการทิวา นิติโก
เจ้าคณะตำบลบุกระสัง
วัดสระสะแก
รายละเอียด


พระวุฒิชัย วิริโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปะคำ
วัดหนองบัว
รายละเอียด


พระสุรชัย อิทฺธิญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์
วัดอมราวาส
รายละเอียด


พระมงคล มตฺตจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์
วัดสมศรี
รายละเอียด


พระอุบล อนาลโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์
วัดสระจันทร์
รายละเอียด


เจ้าอธิการดำรงค์ จนฺทิโก
เจ้าคณะตำบลละลวด
วัดละลวด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook