เจ้าอธิการโยธี ยโสธโร
เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๒
วัดศรีชมชื่น
รายละเอียด


เจ้าอธิการสีทน สิริธมฺโม
เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๑
วัดพรหมวิหาริการาม
รายละเอียด


พระอุทิศ กตสาโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
วัดโชติการาม
รายละเอียด


เจ้าอธิการเสริฐ รณญฺชโย
เจ้าคณะตำบลพระบุ
วัดบริบูรณ์
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญถิ่น ธมฺมกาโม
เจ้าคณะตำบลเมืองพล
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


เจ้าอธิการควิน ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลหนองมะเขือ
วัดเนกขัมมาภิรมย์
รายละเอียด


เจ้าอธิการมณี มหาวีโร
เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เขต ๒
วัดฉิมพลี
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญรอด ฐานวโร ,ดร.
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองนาคำ
รายละเอียด


พระวรวุฒิ กิตติญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
วัดสีชมพู
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุวรรณ ถาวโร
เจ้าคณะตำบลหนองแดง
วัดสามัคคี
รายละเอียด


เจ้าอธิการชัยยัน อิสฺสรธมฺโม
เจ้าคณะตำบลดงลาน
วัดป่าแก้วโกศล
รายละเอียด


พระประวัติ ปภสฺสโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
วัดโนนงาม
รายละเอียด


พระประเสริฐ ฐิตคุโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
วัดสิทธิการาม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุนัน สุจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๑
วัดนิเวศน์วิทยาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการประภากรณ์ ปภสฺสรจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลวังหิน
วัดโนนทอง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมพาน สีลเตโช
เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๒
วัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการสุทันต์ มหาปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดม่วงน้อย
รายละเอียด


พระสุภาพ ภทฺทญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนส้ม
รายละเอียด


พระประมวล ธมฺมาสโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชังเรือง
รายละเอียด


พระบุญสม อุปสโม
วัดชังเรือง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook