พระอธิการนพดล จิรสีโล
เจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน
รายละเอียด


พระอธิการมาโนช สญฺญจิตโต
เจ้าอาวาสวัดบึงคา
รายละเอียด


พระอธิการสังคม ฐานวโร
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระอธิการอรุณ อคฺคธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดไผ่มุ้ง
รายละเอียด


พระอธิการสมจิตร โชติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระอธิการปพนสรรค์ กนฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดรอเจริญ
รายละเอียด


พระอธิการประสงค์ ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดรางบัว
รายละเอียด


พระอธิการสมาน ญาณวโร
เจ้าอาวาสวัดลาดน้ำขาว
รายละเอียด


พระอธิการสุรศักดิ์ สุรเตโช
เจ้าอาวาสวัดลาดหอย
รายละเอียด


พระอธิการแสวง รกฺขิโต
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเย็น
รายละเอียด


พระอธิการพนม กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศพเพลิง
รายละเอียด


พระอธิการปัญญา ปญฺญาอุทโย
เจ้าอาวาสวัดศุขเกษม
รายละเอียด


พระอธิการสัมฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดสุขเกษม
รายละเอียด


พระอธิการวรพจน์ กิตฺติโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่พิณสุวรรณ
รายละเอียด


พระอธิการประดิษฐ์ อตฺตทโม
เจ้าอาวาสวัดคูบัว
รายละเอียด


พระอธิการวิสูตร กิตติวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลังกา
รายละเอียด


พระอธิการสเมต สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด


พระจิรวัฒน์ จนฺทสาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๒
วัดขวาง
รายละเอียด


พระชาคริต อภิปุณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
วัดดอนยอ
รายละเอียด


พระณรงค์ฤทธิ์ สิริวฒฺโฑ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางใหญ่
วัดบางยี่หน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook