พระครูใบฎีกา วิเชียร อินฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านทราย
รายละเอียด


เจ้าอธิการวิชาญ โชติปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบางกะพี้น้อย
รายละเอียด


พระอธิการวสันต์ วสนฺโต
เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด
รายละเอียด


พระอธิการจันทร์เกษม ปุณฺณญาโณ
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระอธิการไพฑูรย์ จิรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสายห้วยแก้ว
รายละเอียด


พระพุฒศิษฐ์ สิริปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลแวง (ธ)
วัดป่าศรีโพนทอง
รายละเอียด


พระนิกร จารุวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ (ธ)
วัดป่าหนองแสงทุ่ง
รายละเอียด


เจ้าอธิการวัชรพงษ์ ธมฺมวีโร
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง (ธ)
วัดป่าเขมสารสุธี
รายละเอียด


พระธรรมกิตติ์ ปญฺญาวชิโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง (ธ)
วัดป่าศรีโพนทอง
รายละเอียด


เจ้าอธิการปรีชา จารุวํโส
เจ้าคณะตำบลวังสามัคคี (ธ)
วัดป่าวังธรรม
รายละเอียด


พระภูตะวัน ปิยธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังสามัคคี (ธ)
วัดโคกพัฒนา
รายละเอียด


พระอนุศักดิ์ อนาลโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง
รายละเอียด


พระสุรเชษฐ์ ผาสุโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท้ายหาด
รายละเอียด


พระวิสูตร คุณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท้ายหาด
รายละเอียด


พระญาติ ธมฺมทีโป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะโหนดราย
รายละเอียด


พระอธิการเสถียร กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย
รายละเอียด


พระอธิการสัมฤทธิ์ ธมฺมโฆสโก
เจ้าอาวาสวัดป่าพรหมวิหาร
รายละเอียด


พระอาชวปรีชา อภิชวานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาส
รายละเอียด


พระมานัส โสภณจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดหนองบอนบุญญาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook