พระอธิการปัญญา ปญฺญาอุทโย
เจ้าอาวาสวัดศุขเกษม
รายละเอียด


พระอธิการสัมฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดสุขเกษม
รายละเอียด


พระอธิการวรพจน์ กิตฺติโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่พิณสุวรรณ
รายละเอียด


พระอธิการประดิษฐ์ อตฺตทโม
เจ้าอาวาสวัดคูบัว
รายละเอียด


พระอธิการวิสูตร กิตติวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลังกา
รายละเอียด


พระอธิการสเมต สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด


พระจิรวัฒน์ จนฺทสาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๒
วัดขวาง
รายละเอียด


พระชาคริต อภิปุณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
วัดดอนยอ
รายละเอียด


พระณรงค์ฤทธิ์ สิริวฒฺโฑ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางใหญ่
วัดบางยี่หน
รายละเอียด


พระวิบูลย์ พุทธสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลศาลาขาว
วัดพระธาตุ
รายละเอียด


พระนิเวศน์ ฐานิโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ท่าทราย
รายละเอียด


พระอธิการประทุม อคฺคปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดขรัวตาหนู
รายละเอียด


พระอธิการประสงค์ทรัพย์ ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดขวาง
รายละเอียด


พระอธิการจรูญ ปิยสีโล
เจ้าอาวาสวัดเจ้าพระยาธรรมาราม
รายละเอียด


พระอธิการทรงภณ กนตสีโล
เจ้าอาวาสวัดดอนกลาง
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ เตชพโล
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
รายละเอียด


พระอธิการชาตรี เตชวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสนิท อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุทธาวาส
รายละเอียด


พระอธิการทองแบน ปนาโท
เจ้าอาวาสวัดไทรงามธรรมธราราม
รายละเอียด


พระอธิการมาโนช อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ปวราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook