พระอธิการชูเกียรติ ถามวโร
เจ้าอาวาสวัดสว่างวิจารณ์
รายละเอียด


พระอธิการชูศักดิ์ ยสปาโล
เจ้าอาวาสวัดหนองมันปลา
รายละเอียด


พระอธิการไสว ธีรวํโส
เจ้าอาวาสวัดสระเกตุ
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร วิชฺชาธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
เจ้าอาวาสวัดแก้วรังษี
รายละเอียด


พระอัทธกฤตย์ จตุภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระทวี พลวุฑฺโฒ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
วัดธรรมิกาวาส
รายละเอียด


พระธีรนิตย์ เตชปญโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
วัดอุดรภาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการประภาส ปภากโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
เจ้าคณะตำบลข้าวปุ้น เขต ๒
วัดบุรีรมย์
รายละเอียด


เจ้าอธิการจงยุท ญาณธโร
เจ้าคณะตำบลแก้งเค็ง เขต ๒
วัดหนองบัว
รายละเอียด


พระวงค์นิวัตร รกฺขิตวํโส
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสำโรง
วัดบ้านหว้าน
รายละเอียด


พระสมพร วชิรธมฺโม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
วัดศรีนวล
รายละเอียด


พระประดิษฐ์ อาภาธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
วัดบ้านหว้าน
รายละเอียด


พระสมชาย สมฺปนฺโน
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
วัดบัว
รายละเอียด


พระชุติมันต์ อริโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
วัดบ้านไพล
รายละเอียด


พระอธิการสำราญ ชนุตฺตโม
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
รายละเอียด


พระมาใหม่ จนฺทสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ
รายละเอียด


พระกิตติ สนฺตจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเมืองที
รายละเอียด


พระอธิการสุนทร สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดโนนคราม
รายละเอียด


พระอธิการละม่อม ผลญาโณ
เจ้าอาวาสวัดดอนท้าว
รายละเอียด


พระอธิการปัญญา จตฺตมโล
เจ้าอาวาสวัดปราสาท
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook