พระใบฎีกา อิทธิพล กิตฺติสาโร
รองเจ้าอาวาสวัดหนองหมูใต้
รายละเอียด


พระใบฎีกา พยันธ์ ญาณวิโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม
รายละเอียด


พระใบฎีกา นิโรจน์ ฐานิสฺสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร่างโศก
รายละเอียด


พระใบฎีกา นิพนธ์ ฐิตวิริโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำสมพุง
รายละเอียด


พระใบฎีกา ธนชัย ฐิตสีโล
รองเจ้าอาวาสวัดหมู่ห้าสามัคคี
รายละเอียด


พระใบฎีกา อิทธิพล กิตฺติสาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองหมู
วัดคลองใหม่
รายละเอียด


พระใบฎีกา สุทัศ จารุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโนนสง่าบูรพาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา ธวัช เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดดอนกระต่าย
รายละเอียด


พระใบฎีกา อยู่ สุปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
รายละเอียด


พระใบฎีกา ผล ธมฺมสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองมะค่า
รายละเอียด


พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดดอนยาว
รายละเอียด


พระใบฎีกา ประเสริฐ ปุญฺญวโร
วัดวิมลโภคาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา อภิชน จารุวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังไม้แดง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระใบฎีกา สุธายุทธ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
รายละเอียด


พระใบฎีกา เอกวัฒน์ ธมฺมานนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้างฉัตร
วัดดอนสัก
รายละเอียด


พระใบฎีกา ปรีชา มุนิวํโส
เจ้าอาวาสวัดแสนหลวง
รายละเอียด


พระใบฎีกา เอกกมล กิตฺติภทฺโท
วัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระครูธีรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
วัดโนนสวรรค์
รายละเอียด


พระครูตาน ปิยวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโค้ง
รายละเอียด


พระครูเจี้ยง ยสธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชลธาร์วาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook