พระอธิการนิธิ รตนญาโณ
เจ้าอาวาสวัดหนองโกเจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการประสงค์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดช่องลาภ
รายละเอียด


พระอธิการหลี สุเมธโส
เจ้าอาวาสวัดบ้านบึง
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี มหาวีโร
เจ้าอาวาสวัดเขาธารมงคล
รายละเอียด


พระอธิการแสวง ฐิตกุสโล
เจ้าอาวาสวัดนาสนาม
รายละเอียด


พระสมปอง นิสโภ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญสุข
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ อภิปาโล
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
รายละเอียด


พระนิลาวัลย์
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคีรีบรรพต
รายละเอียด


พระอธิการเดชกล้า เตชธโร
เจ้าอาวาสวัดนาสะแบง
รายละเอียด


พระบัวกัน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองสมประสงค์
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์บุญมี กิตฺติภทฺโท
รองเจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระกอบชัย เขมจารี
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ (ธ)
วัดป่าเทพวิมุต
รายละเอียด


เจ้าอธิการอมร กิตฺติโก
เจ้าคณะตำบลเซกา (ธ)
วัดถ้ำพระ
รายละเอียด


เจ้าอธิการคงฤทธิ์ จิรสีโล
เจ้าคณะตำบลบึงโขงหลง (ธ)
วัดป่าห้วยหินลาด
รายละเอียด


พระแดนชัย โกวิโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง - บุ่งคล้า (ธ)
วัดถ้ำแคน
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระอธิการทอง อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดสนามใน
รายละเอียด


เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง
เจ้าอาวาสวัดทางสาย
รายละเอียด


พระอรรถพันธ์ เขมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด


พระสัมพันธ์ ปญฺญาธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook