พระอธิการมณฑล คมฺภีโร
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการยิ่งยศ ยสินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่เหนือ
รายละเอียด


พระอธิการบุญส่ง วสโภ
เจ้าอาวาสวัดหนองเอี่ยน
รายละเอียด


พระสุวัจชัย ปวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนสาลี
รายละเอียด


พระศุภชัย ภทฺทมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม
รายละเอียด


พระสมชาย ทิวงฺกโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม
รายละเอียด


พระวินัย สุจิณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
รายละเอียด


พระสาธิต อาภาธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทำนบ
รายละเอียด


พระยงยุทธ ยุทฺธปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่เหนือ
รายละเอียด


พระอธิการนฤเบศร์ ชินปุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองเกษร
รายละเอียด


พระรังสรรค์ สุนฺทโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะศาลพระ
รายละเอียด


พระอภิวัฒน์ ยสวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองเกษร
รายละเอียด


พระสมชาย ฐานรโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวียงทุน
รายละเอียด


เจ้าอธิการธานินทร์ ถาวโร
เจ้าคณะตำบลป่าหวาย - ท่าเคย
เจ้าอาวาสวัดทุ่งแหลม
รายละเอียด


พระอธิการสุชิน ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ่อหวี
รายละเอียด


พระอธิการแดง อภิปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าท่ามะขาม
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย ชาตวีโร
เจ้าอาวาสวัดเขาไก่แจ้
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ รตฺนวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดเขาวงกตเจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสุวรรณ ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดท่าเคย
รายละเอียด


พระอธิการขันเงิน ชาคโร
เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook