พระอธิการมัย ผลปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านแยง
รายละเอียด


พระอธิการสิริลักษณ์ ธีรวํโส
เจ้าอาวาสวัดรัตนเนตตาราม
รายละเอียด


พระอธิการสวิส สมจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดอมรานุยุตต์
รายละเอียด


พระอธิการคลาด จิตฺตกาโร
เจ้าอาวาสวัดบ่อโพง
รายละเอียด


พระอธิการนิวัตร์ ธมฺมสาโร
เจ้าอาวาสวัดหน้าสตน
รายละเอียด


พระอธิการศิริชัย สิริธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดรามแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการดำ ทีปธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดลากชายประชานิมิต
รายละเอียด


พระอธิการกำพุ กุสลจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดคีรีอัศจรรย์
รายละเอียด


พระอธิการพนมพร กมโล
เจ้าอาวาสวัดฉิมหลา
รายละเอียด


พระอธิการสหัส สิรินฺทโร
เจ้าอาวาสวัดอนามัยเกษม
รายละเอียด


พระอธิการยืน ขนฺติโก
เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ กมาโล
เจ้าอาวาสวัดบ้านบัว
รายละเอียด


พระอธิการคะนอง ภทฺทวโร
เจ้าอาวาสวัดรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการประทุม เขมภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดท่าถนน
รายละเอียด


เจ้าอธิการพุทธินันท์ สนฺตกาโย
เจ้าอาวาสวัดแม่ยามใต้
รายละเอียด


พระอธิการนิยม
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการสันติสุข ญาณเมธี
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง
รายละเอียด


พระเอกรัฐ อคฺคธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทวังตวง
รายละเอียด


พระอธิการสุรชัย เขมปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดแม่ปุ
รายละเอียด


พระอธิการสมจิต สนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook