พระนิลาวัลย์
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคีรีบรรพต
รายละเอียด


พระอธิการเดชกล้า เตชธโร
เจ้าอาวาสวัดนาสะแบง
รายละเอียด


พระบัวกัน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองสมประสงค์
รายละเอียด


พระวิชัย ฐิตธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์บุญมี กิตฺติภทฺโท
รองเจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระกอบชัย เขมจารี
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ (ธ)
วัดป่าเทพวิมุต
รายละเอียด


เจ้าอธิการอมร กิตฺติโก
เจ้าคณะตำบลเซกา (ธ)
วัดถ้ำพระ
รายละเอียด


เจ้าอธิการคงฤทธิ์ จิรสีโล
เจ้าคณะตำบลบึงโขงหลง (ธ)
วัดป่าห้วยหินลาด
รายละเอียด


พระแดนชัย โกวิโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง - บุ่งคล้า (ธ)
วัดถ้ำแคน
รายละเอียด


พระอธิการสุรพล อิทฺธิเตโช
เจ้าอาวาสวัดพรหมเกษร
รายละเอียด


พระอธิการพรนารายณ์ กิตฺติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดแม่น้ำ
รายละเอียด


พระวงศธร ปญฺญาวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอธิการศรีอาริยะ ปิยสีโล
เจ้าอาวาสวัดปฐมโพธิญาณ
รายละเอียด


พระอธิการเอกชัย อิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดดอนทอง
รายละเอียด


พระอธิการเอกกุญชร อุชุจาโร
เจ้าอาวาสวัดนิยมธรรมวราราม
รายละเอียด


พระอธิการเกษม มหาวีโร
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีนารายณ์
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระอธิการทอง อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดสนามใน
รายละเอียด


เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง
เจ้าอาวาสวัดทางสาย
รายละเอียด


พระอรรถพันธ์ เขมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook