พระณัฐวุฒิ จิตฺตสํโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต - กระบี่ (ธ)
วัดป่าปลายคลอง
รายละเอียด


พระอธิการสมหมาย ชุตินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดครุฑเวฬุวัน
รายละเอียด


พระศักดา สตฺติปญฺโญ
เจ้าสำนักสงฆ์ศรีสัจจะอธิฐาน
รายละเอียด


พระนิติรัตน์ ญาณพโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนตุ๊ป่า
รายละเอียด


พระอธิการชนาเมธ อตฺตทีโป
เจ้าอาวาสวัดถ้ำขุมทรัพย์
รายละเอียด


พระอธิการเรืองฤทธิ์ จิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสำราญนิวาส
รายละเอียด


พระอธิการสมพร ฐานุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดเวียงสวรรค์
รายละเอียด


พระอธิการสุพจน์ สุวโจ
เจ้าอาวาสวัดรัตนคูหา
รายละเอียด


พระเขมปัตถ์ สุทฺธิธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไร่รถ
วัดชีธาราม
รายละเอียด


พระอธิการภูริพงษ์ กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดไซหนองกวาง
รายละเอียด


พระอธิการอานุภาพ ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดปลายนาป่ามะม่วง
รายละเอียด


พระอธิการอุทัย อุทโย
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระอธิการสมรักษ์ ติกฺขปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดยางยี่แส
รายละเอียด


พระอธิการกฤษฎา ปญฺญาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดปทุมสูตยาราม
รายละเอียด


พระอธิการยงยุทธ ฐานิโย
เจ้าอาวาสวัดเขากุฏิ
รายละเอียด


พระอธิการเพชร ญาณสํวโร
เจ้าอาวาสวัดหัวทำนบ
รายละเอียด


พระอธิการจำลอง อานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดคณฑี
รายละเอียด


พระอธิการละเอียด ฐิตเมโธ
เจ้าอาวาสวัดหนองหลุม
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ อํสุกาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองตาสาม
รายละเอียด


พระอธิการวันชัย กตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook