พระอธิการเกียรติศักดิ์ เขมงฺกโร
เจ้าอาวาสวัดปากแสก
รายละเอียด


พระอธิการไพฑูรย์ อภิวํโส
เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์
รายละเอียด


พระอธิการฐิตินันท์ ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดบ่อคู่
รายละเอียด


พระอธิการธนากร ธนนาโค
เจ้าอาวาสวัดโนนหนองแปน
รายละเอียด


พระอธิการสมควร มุนินฺโท
เจ้าอาวาสวัดทุ่งดินดำ
รายละเอียด


พระอธิการบุญเริง วุฑฺฒธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระเจ็ด
รายละเอียด


พระอธิการวัฒนา นิภากโร
เจ้าอาวาสวัดดอนสุโข
รายละเอียด


พระอธิการสวิง ชินวโร
เจ้าอาวาสวัดคีรีเจริญผล
รายละเอียด


พระอธิการเชาวรัตน์ ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเขาวงศ์
รายละเอียด


พระอธิการทรงพล เขมจาโร
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำเสือ
รายละเอียด


พระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ
รายละเอียด


พระอธิการกัญหา ปภากโร
เจ้าอาวาสวัดเขากระจิว
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ ถาวรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดกลางบ้านดอน
รายละเอียด


พระอธิการพิมพา จนฺทวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดคณฑี กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระเสน่ห์ สุเมโธ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๒
วัดโสภาวราราม
รายละเอียด


พระประทีป โฆสิตสทฺโท
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทะเลบก
วัดทะเลบก
รายละเอียด


พระประสาร เตชปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๒
วัดสระด่าน
รายละเอียด


พระอธิการบุญเสริม วิสุทฺธสีโล
เจ้าอาวาสวัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
รายละเอียด


พระอธิการถนอม สุทฺธธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดนเรศสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระอธิการมงคล ธมฺมโชโต
เจ้าอาวาสวัดบ่อสำราญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook