พระประจักษ์ ปภสฺสรจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง - เพ็ญ (ธ)
วัดป่าคำเจริญ
รายละเอียด


พระอาทิตย์ อกฺกโชโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน (ธ)
วัดดอนคำ
รายละเอียด


เจ้าอธิการปรีชา ปญฺญาวโร
เจ้าคณะตำบลเวียงคำ (ธ)
วัดท่าม่วงน้อย
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญเลิศ สิริปุญฺโญ
เจ้าคณะตำบลหนองนกเขียน (ธ)
วัดป่าเหวไฮ
รายละเอียด


พระศราวุธ พุทธสโร
วัดสันติกาวาส
รายละเอียด


พระศราพุทธ สิริธมฺโม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธ)
วัดอรัญญิกาวาส
รายละเอียด


พระทองอินทร์ ติกฺขวีโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี - ประจักษ์ศิลปาคม (ธ)
วัดมหาธาตุเจดีย์
รายละเอียด


พระพิทักษ์ รกฺขิตสีโล
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
วัดศรีหมากหญ้า
รายละเอียด


พระเฉลิมชาติ สุชาโต
วัดสุรพิมพาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมัย ธมฺมโฆสโก
เจ้าคณะตำบลหนองวัวซอ (ธ)
วัดบุญญานุสรณ์
รายละเอียด


พระมหาสายัน อภิปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
วัดอนาลโยภูค้อ
รายละเอียด


พระอดุล สุวีโร
เจ้าคณะตำบลบ้านจั่น (ธ)
วัดสามัคคีวนาราม
รายละเอียด


พระทองคำ กตปุญฺโญ
เจ้าคณะตำบลเมืองเพีย (ธ)
วัดโนนสวรรค์เนรมิต
รายละเอียด


เจ้าอธิการอนุพงษ์ อตฺถกโร
เจ้าคณะตำบลเหล่าพรวน (ธ)
วัดทิพยาราม
รายละเอียด


พระกิตติพัฒน์ สนฺตจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา (ธ)
วัดบ้านดอนดู่
รายละเอียด


เจ้าอธิการนฤนาท ฐิตวโร
เจ้าคณะตำบลหนองสามสี (ธ)
วัดสว่างเนินกุง
รายละเอียด


พระทองเหล็ก อคฺคธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเสนางคนิคม (ธ)
วัดป่าธรรมรังสี
รายละเอียด


เจ้าอธิการอุดร สีลสํวโร
เจ้าคณะตำบลนาป่าแซง (ธ)
วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระเทพสุทิน สิริมงฺคโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว - กระทุ่มแบน (ธ)
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
รายละเอียด


พระเสนอ ชาคโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (ธ)
วัดธารเกษม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook