พระภานุพงษ์ ปภสฺสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองราชวัตร
วัดหนองทราย
รายละเอียด


พระถนอม ปญฺญาวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
วัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมัย จิตฺตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองกระอิฐ
รายละเอียด


พระอธิการนิยม ฐิตคุโน
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทิงทอง
รายละเอียด


พระโกศล โกสโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๒
วัดคอกวัว
รายละเอียด


พระศิริ สิริธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๑
วัดคีรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระสุวิทย์ ฐานวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
วัดดอนหอคอย
รายละเอียด


พระอธิการคำผา สุภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์
รายละเอียด


พระอธิการทศพร กิตฺติวฑฺฒโณ
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธศิลาอาสน์
รายละเอียด


พระคำภู มหาปญฺโญ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ารัตนศิลาอาสน์
รายละเอียด


พระอธิการสมัย สีลธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวการาม
รายละเอียด


พระอธิการวรโชติ ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีวิลัย
รายละเอียด


พระอธิการศักดิ์ระพี ภทฺทโก
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม
รายละเอียด


พระอธิการบรรจง ปญฺญาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพานิมิต
รายละเอียด


พระอธิการรัตนะ รตนปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบุ่งแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการศราวุธ ปภากโร
เจ้าอาวาสวัดป่าบุญญาภิสมภรณ์
รายละเอียด


พระอธิการบุญชู ตนฺติปาโล
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างเทพาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุรวุฒิ เขมจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดป่าอนุตตโร
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ ฐิตสกฺโข
เจ้าอาวาสวัดหนองสิม
รายละเอียด


พระอธิการสงวน ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองทรายขาว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook