พระฐาปนิต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
วัดเขาป่าแก้ว
รายละเอียด


พระพีรพิชญ์
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
วัดนครธรรม
รายละเอียด


พระชาลิน กตปุญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
วัดนางาม
รายละเอียด


พระพิพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
วัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอัญจพงษ์ กิตฺติสโม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
วัดท่าเกวียน
รายละเอียด


เจ้าอธิการประสิทธิชัย อุปสโม
เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองคุ้ม
รายละเอียด


พระอธิการประเทือง สุปภาโต
เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๒
วัดคลองระกำ
รายละเอียด


เจ้าอธิการอุกฤษ ณตฺฐิโก
เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจันทรังษี
รายละเอียด


พระไพรัตน์ ฐานกโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
วัดหนองกลับ
รายละเอียด


พระเฉลิมพล ปภากโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
วัดเทพสุทธาวาส
รายละเอียด


เจ้าอธิการเกษม ขนฺติธมฺโม
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดคลองลานใต้
รายละเอียด


เจ้าอธิการสะอาด อาคโร
เจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ
วัดห้วยวารี
รายละเอียด


พระนรินทร์ นราสโภ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ
รายละเอียด


พระอุเทน ปริมุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
วัดเขาทอง
รายละเอียด


พระภูวไนย อนาลโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
วัดดงพลับ
รายละเอียด


พระครูนิวิฐกิตติวรรณ
เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๑
วัดหนองดุก
รายละเอียด


พระนิพนธ์ ธมฺมธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
วัดลาดยาว
รายละเอียด


พระวรานนท์ สุเมโธ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
วัดวังน้ำขาว
รายละเอียด


พระอธิการมังกร จิรสุโภ
เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๓
วัดกลางพรมฉิมพลี
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี จารุวณฺโณ
เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๑
วัดตะเคียนงาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook