พระอธิการกรียศ สิริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมวัฒนาราม
รายละเอียด


พระไชยวัฒน์ อริยวาที
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาทะลุ
วัดถ้ำห้วยกลาง
รายละเอียด


พระอธิการจักรกฤช อติภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดลำพญาไม้
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ สมจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดซับสมบูรณ์
รายละเอียด


พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน
เจ้าอาวาสวัดป่าดงเย็น
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระอธิการทอง อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดสนามใน
รายละเอียด


เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง
เจ้าอาวาสวัดทางสาย
รายละเอียด


พระอรรถพันธ์ เขมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด


พระสัมพันธ์ ปญฺญาธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด


พระอธิการจำเริญ เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดเหล่างิ้ว
รายละเอียด


พระอธิการอำนวย อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดยางป่า
รายละเอียด


พระสุเทพ จารุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางโอ
รายละเอียด


พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม
เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล
เจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


เจ้าอธิการบรรเทิง ถาวโร
เจ้าคณะตำบลทับสะแก
เจ้าอาวาสวัดทับสะแก
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ มุนีวํโส
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลี
รายละเอียด


พระบุญเยี่ยม ปญฺญาธโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน
รายละเอียด


พระอธิการทิน สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระอารมย์ ฐิตสํวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเรืองบุญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook