พระสมศักดิ์ ปภาโส
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
วัดโพธิการาม
รายละเอียด


พระณัฐพล ชยานนฺโท
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
วัดโพธิการาม
รายละเอียด


พระธงชัย ถิรญาโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
วัดสว่างวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการรัศมี สมานฉนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองพอก
วัดแสงอรุณผดุงสันติ์
รายละเอียด


พระอธิการบัญชา ปภสฺสโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก
วัดผดุงสาตยาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมพัฒน์ ธีรญาโน
เจ้าคณะตำบลหนองขุ่นใหญ่
วัดศิริวนาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการทวี ปุญฺญสิริ
เจ้าคณะตำบลท่าสีดา
วัดโพนโสภาราม
รายละเอียด


พระอำนวย ฐิตคุโณ
เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
วัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระบรรจง จิตฺตกโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
รองเจ้าอาวาสวัดบ้านผำใหญ่
รายละเอียด


พระอธิการคำสอน สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองหมู
รายละเอียด


พระประทีป ปญฺญาปทีโป
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองสรวง
รองเจ้าอาวาสวัดเมืองสรวงใหญ่
รายละเอียด


พระอธิการบุญ กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
รายละเอียด


พระอธิการสุทธี เอกอคฺคจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดเหล่าหัวภู
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมทรง ธมฺมสาโร
เจ้าคณะตำบลอัคคะคำ เขต ๒
วัดป่าชัยมงคลมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระบุญเสริม สมาจาโร
วัดกลาง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสงบ วิสุทโธ
เจ้าคณะตำบลหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
รายละเอียด


เจ้าอธิการธวัช จนฺทูปโม
เจ้าคณะตำบลนาแต้
วัดวิเวกแสงธรรม
รายละเอียด


พระวินัย สุทฺธสีโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
วัดโคกเลาะ
รายละเอียด


พระอธิการยิ่งยง ยโสธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพนา
เจ้าอาวาสวัดพนารักษ์ประชาราม
รายละเอียด


พระนันทวุฒิ วุฑฺฒิญาโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ
วัดอำนาจ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook