เจ้าอธิการอุดม จารุวํโส
เจ้าคณะตำบลหนองขมาร
วัดชัยศิริมงคล
รายละเอียด


พระสมพร สุทฺธญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดเย้ยปราสาท
รายละเอียด


พระวิเดช ปญฺญาวุโธ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดโคกสูง
รายละเอียด


พระปรีชา ปริชาโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดเวฬุนคราราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการจำลอง วรธมฺโม
เจ้าคณะตำบลเย้ยปราสาท
วัดบ้านขามน้อย
รายละเอียด


เจ้าอธิการอำนวย สุเมโธ
เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ชัย
วัดป่าหนองสะแบง
รายละเอียด


เจ้าอธิการทิวา นิติโก
เจ้าคณะตำบลบุกระสัง
วัดสระสะแก
รายละเอียด


พระวุฒิชัย วิริโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปะคำ
วัดหนองบัว
รายละเอียด


พระสุรชัย อิทฺธิญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์
วัดอมราวาส
รายละเอียด


พระมงคล มตฺตจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์
วัดสมศรี
รายละเอียด


พระอุบล อนาลโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์
วัดสระจันทร์
รายละเอียด


เจ้าอธิการดำรงค์ จนฺทิโก
เจ้าคณะตำบลละลวด
วัดละลวด
รายละเอียด


เจ้าอธิการปุญญพัฒน์ สุจิณโณ
เจ้าคณะตำบลถาวร เขต ๑
วัดนิคมเขต
รายละเอียด


เจ้าอธิการสนั่น โอภาโส
เจ้าคณะตำบลโพนทอง
วัดไพรีพินาศ
รายละเอียด


เจ้าอธิการไพฑูรย์ เตชธมฺโม
เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย เขต ๑
วัดชุมพลสวรรค์
รายละเอียด


พระอธิการจิรวัฒน์ จกฺกวโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
รายละเอียด


พรอธิการชาญวิทย์ อคฺคปญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
วัดป่าพรพิพัฒน์
รายละเอียด


พระทง ปุณฺณจนฺโท
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
วัดป่าโคกกุง
รายละเอียด


พระจักรรินทร์ ปริญฺญาเมธี
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอภูเขียว
วัดน้ำอ้อม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสำราญ ฐานงฺกโร
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เขต ๒
วัดป่าสามัคคีธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook