พระจิรพงษ์ จิรธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
วัดโชติการาม
รายละเอียด


พระประสาท จารุธมฺโม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
วัดป่าจันทวนาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการอัมพร ธมฺมปาโล
เจ้าคณะตำบลโนนทราย
วัดสุรภาราม
รายละเอียด


พระพรหมมา ภูริจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
วัดอรัญญิกาวาส
รายละเอียด


พระไพยงค์ กนฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลนาทม
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุเมฆ กิตฺติโก
เจ้าคณะตำบลหนองซน
วัดศรีบุญสงฆ์
รายละเอียด


พระอธิการพระนม ฉนฺทธมฺโม
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


เจ้าอธิการปัญญา ภทฺทาจาโร
เจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๑
วัดโพนแก้ว
รายละเอียด


พระไมตรี อนุตฺตโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์
วัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระนเรศ โรจนวํโส
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า
วัดโพธิ์เครือ
รายละเอียด


พระศักดิ์สิทธิ์ ปญฺญาวชิโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
วัดธาตุเรณู
รายละเอียด


พระบัญชา ปญฺญาทีโป
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
วัดบูรพาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญช่วย ปญฺญาวโร
เจ้าคณะตำบลหนองย่างชิ้น
วัดสะพานสูง
รายละเอียด


เจ้าอธิการจำนงค์ จนฺทสาโร
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
วัดจอมแจ้ง
รายละเอียด


พระบุญรุ่ง สมฺปุณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอนุสิทธิ์ อตฺตทีโป
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาแก
วัดส้างพระอินทร์
รายละเอียด


พระอธิการพยุง เขมกาโม
รองเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
วัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


เจ้าอธิการคำตา อจลวํโส
เจ้าคณะตำบลพนอม
วัดศรีมงคล
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุพิช รตนโชโต
เจ้าคณะตำบลหนองเทา
วัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระอธิการปิ่น กนฺตวีโร
เจ้าคณะตำบลเวินพระบาท
วัดคามวาสี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook