พระอธิการสุพัฒน์ วราสโย
เจ้าอาวาสวัดสันสลิด
รายละเอียด


พระอธิการอัณณพ
เจ้าอาวาสวัดร่องขุ่น
รายละเอียด


พระอธิการจักรพันธ์ จรณธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าเลา
รายละเอียด


พระอธิการสุชาติ
เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง
รายละเอียด


พระอธิการสังวาลย์ เขมาภิรโต
เจ้าอาวาสวัดวังเค็มใหม่
รายละเอียด


พระอธิการครรชิต ปภากโร
เจ้าอาวาสวัดแวนโค้งเก่า
รายละเอียด


พระอธิการอุทัย
เจ้าอาวาสวัดหลวง
รายละเอียด


พระอธิการเอกนรินทร์ ถิรวิริโย
เจ้าอาวาสวัดสันป่าก้าว
รายละเอียด


พระอธิการสุเวช รตนวโร
เจ้าอาวาสวัดวังฟ่อน
รายละเอียด


พระอธิการศราวุฒิ มุนิวํโส
เจ้าอาวาสวัดท่าล้อ
รายละเอียด


พระอธิการบุญรัตน์ ทิพฺพมงฺคโล
เจ้าอาวาสวัดนาวีวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการอี๊ด
เจ้าอาวาสวัดดู่พงษ์
รายละเอียด


พระอธิการบรรเทิง ญาณวุฒฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดศรีมูลเรือง
รายละเอียด


พระอธิการนวพล สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
รายละเอียด


พระอธิการวิรัตน์ สิริวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดห้วยส้าน
รายละเอียด


พระอธิการฉัตรชัย กมฺมสุโก
เจ้าอาวาสวัดแม่เหียะ
รายละเอียด


พระอธิการโยธิน ฐิตสาโร
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการสังวาลย์ สุทฺธมานโส
เจ้าอาวาสวัดดอนชื่น
รายละเอียด


พระอธิการนพดล
เจ้าอาวาสวัดหลวงฮอด
รายละเอียด


พระอธิการทวน สุจินโณ
เจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook