เจ้าอธิการจักรพงษ์ จกฺกวํโส
เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เขต ๑
วัดโพนสวรรค์
รายละเอียด


พระธนาทิพย์ ธนวิชฺโช
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
วัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระสุบิน สุทฺธิจาโค
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
วัดอาวอย
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย
เจ้าคณะตำบลหัวเสือ
วัดบกจันทร์นคร
รายละเอียด


พระประคอง ปญฺญาวโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
วัดบ้านพอก
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมพร กิตฺติญาโณ
เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๓
วัดหนองตลาด
รายละเอียด


เจ้าอธิการธีรพงษ์ อตฺตมโน
เจ้าคณะตำบลตูม - สวาย
วัดป่ากุญชรวนาราม
รายละเอียด


พระทองคำ สุวณฺโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน
วัดเมืองน้อย
รายละเอียด


พระสมสวย อาสโภ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวังหิน
วัดสว่างศิริสำราญ
รายละเอียด


พระอำนวย อานนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์
วัดวิสุทธิโสภณ
รายละเอียด


พระสมพงษ์ ฐานวโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
วัดโคกตาล
รายละเอียด


พระอธิการพันธ์ศรี ชินวํโส
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
วัดเที่ยงธรรมวนาราม
รายละเอียด


พระสุพจน์ ธมฺมิโก
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม
วัดหนองขี้เห็น
รายละเอียด


เจ้าอธิการสากล กิตฺติญาโณ
เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ เขต ๑
วัดทองสวัสดิ์
รายละเอียด


พระอธิการขาญชัย โชติปญโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง
วัดท่าลาด
รายละเอียด


เจ้าอธิการเหรียญชัย คุตฺตจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลคันไร่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
รายละเอียด


เจ้าอธิการประพัฒน์ ธีรสาโร
เจ้าคณะตำบลช่องเม็ก
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่าง
รายละเอียด


เจ้าอธิการทองพูล สุทฺธิโก
เจ้าคณะตำบลสำโรง
วัดสำโรงใต้
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญหลาย คุตฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
วัดโนนสง่า
รายละเอียด


เจ้าอธิการทองพูล จนฺทโสภโณ
เจ้าคณะตำบลนาจะหลวย เขต ๑
วัดโนนแดง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook