พระอธิการถวัลย์ กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่า
รายละเอียด


พระมานิจ
วัดโรงธรรมสามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการสุทธิพงษ์ ฐิตปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม
รายละเอียด


พระอธิการอนุพันธ์ สิริวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดต้นแก้วอธิวราราม
รายละเอียด


พระอธิการสามารถ สุชาโต
เจ้าอาวาสวัดแม่แนต
รายละเอียด


พระอธิการสุธี ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดทาป่าเปา
รายละเอียด


พระอธิการศิริชัย
เจ้าอาวาสวัดแม่ปันเดง
รายละเอียด


พระอธิการอภิภูพงษ์ ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเมืองแปง
รายละเอียด


พระอธิการอภิชัย อภิชโย
เจ้าอาวาสวัดสบหารเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการบุญมี โชติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการเพชร
เจ้าอาวาสวัดธรรมศิริบัณฑิต
รายละเอียด


พระอธิการอ้ม
เจ้าอาวาสวัดนาสีนวล
รายละเอียด


พระอธิการฉัตรเวช ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดอรัญญาจันทาราม
รายละเอียด


พระอธิการปราโมทย์ กตสาโร
เจ้าอาวาสวัดบัวระพา
รายละเอียด


พระอธิการทองใบ
เจ้าอาวาสวัดโนนชัยศิลป์
รายละเอียด


พระอธิการคำกอง
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ววราราม
รายละเอียด


พระอธิการสุกรรณ
เจ้าอาวาสวัดสว่างบำเพ็ญผล
รายละเอียด


พระอธิการคำไสย์ วชิรญาโณ
เจ้าอาวาสวัดคอนสวรรค์
รายละเอียด


พระอธิการสมควร
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการปัญญา กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook