พระนิคง จนฺทสาโร
เจ้าคณะตำบลตากแดด
วัดศรีตัสสาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญลอง กตธมฺโม
เจ้าคณะตำบลโนนกุง
เจ้าอาวาสวัดศรีพลแพง
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี คมฺภีรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
เจ้าคณะตำบลโนนกาหลง
วัดวารีอุดม
รายละเอียด


พระคฑาวุธ คมฺภีโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
วัดสวนสวรรค์
รายละเอียด


เจ้าอธิการอภิวัฒน์ อภิโชโต
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรี เขต ๒
วัดนาเจริญ
รายละเอียด


พระรัชภูมิ กิตฺติปญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
วัดจันทร์ทุมมาวาส
รายละเอียด


เจ้าอธิการวันชัย โอภาโส
เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๔
วัดเวตวันวิทยาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการอนุวัตร อินฺทปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต ๑
วัดหนองบัวหลวง
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญเลี้ยง ปุญฺญโก
เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีสองคอนรัตนาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมศักดิ์ อุตฺตโม
เจ้าคณะตำบลหนองผือ - หนองสิม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังม่วง
รายละเอียด


พระอธิการยงยุทธ กลฺยาโณ
เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์วราราม
รายละเอียด


พระอธิการต๋อย อุชุจาโร
เจ้าอาวาสวัดภูหินฮาว
รายละเอียด


พระอธิการไทยสงวน มหายโส
เจ้าอาวาสวัดนาสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการยุพิน กิตฺติญาโณ
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่างวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการค่ำ อนามโย
เจ้าอาวาสวัดบ๋าฮี
รายละเอียด


พระอธิการบัวเรียน สุมโน
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการยม สิริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดเภาชมภู
รายละเอียด


พระอธิการศรีอุทัย อรุโณ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระอธิการธงชัย สิรินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดป่าแสนสำราญ
รายละเอียด


พระอธิการศักดิ์ดา จนฺทูปโม
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างอารมณ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook