พระอธิการวัชรชัย ปิยสีโล
เจ้าอาวาสวัดจันทราราม
รายละเอียด


พระอธิการวิศิษฐ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการประยุทธ
เจ้าอาวาสวัดเขาทองคำ
รายละเอียด


พระอธิการบุดดี
เจ้าอาวาสวัดจอมพล
รายละเอียด


พระอธิการสมพาน
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการจันมี
เจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการประดิษฐ์
เจ้าอาวาสวัดกู่แก้วรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการชาญวิทย์
เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม
รายละเอียด


พระบวร
วัดป่ากัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระสุเทพ
วัดดอนคำ
รายละเอียด


พระอธิการสมควร
เจ้าอาวาสวัดศรีสมพร
รายละเอียด


พระอธิการขรรชัย จกฺกธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด
รายละเอียด


พระประดิษฐ์
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการโสภา
เจ้าอาวาสวัดหนองเค็ม
รายละเอียด


พระอธิการวิทยา
เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์
รายละเอียด


พระอธิการขจรเกียรติ สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการธนงศักดิ์ อนุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดป่าวังบัวบาน
รายละเอียด


พระอธิการปราโมทย์
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง
รายละเอียด


พระอธิการสุพิศ รกฺขิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาใหญ่
รายละเอียด


พระอธิการประมวล
เจ้าอาวาสวัดสังคมวิทยาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook