พระกำธร ยโสธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่ามะขาม
รายละเอียด


พระสุรชัย สุรชโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไพโรจน์
รายละเอียด


พระชุมพล ปภากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านฆ้อง
รายละเอียด


พระเอิบ ฉนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพงใต้
รายละเอียด


พระสุพจน์ ธมฺมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะโด
รายละเอียด


พระบุญเจือ กิตฺติคุโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
รายละเอียด


พระอนุวัตร สุจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคงคาราม
รายละเอียด


พระสุเทพ สุจิณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านสิงห์
รายละเอียด


พระอธิการวสันต์ วรลาโภ
เจ้าอาวาสวัดดำเนินสะดวก
รายละเอียด


พระเริงชัย ทินฺนโสตฺถิ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการนรินทร์ กิตฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำทะลุ
รายละเอียด


พระอธิการคณินธิป สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำพระ
รายละเอียด


พระอธิการกำพล อภิปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดเขาอีส้าน
รายละเอียด


พระอธิการขาว คุณสาโร
เจ้าอาวาสวัดคุณสารหนองไร่
รายละเอียด


พระอธิการชัยวัธน์ อกฺกาโภ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำกิเลนทอง
รายละเอียด


พระอธิการวิรัตน์ อินฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำยอดทอง
รายละเอียด


พระอธิการชาญ หิริธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเขาหมอนทอง
รายละเอียด


พระอธิการมนู ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดป่าไก่
รายละเอียด


พระอธิการสมชัย ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
รายละเอียด


พระอธิการเล็ก ธีโร
เจ้าอาวาสวัดห้วยศาลา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook