พระอธิการสุพล กตคุโณ
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
รายละเอียด


พระวิชัย ฐิตธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการคำสี อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดดาวคะนองพุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการบุญช่วย กาญฺจโน
เจ้าอาวาสวัดแก่งหลวง
รายละเอียด


พระอธิการญาณชาติ สุขิโต
เจ้าอาวาสวัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์
รายละเอียด


พระอธิการเพิ่ม พุทฺธสโร
เจ้าอาวาสวัดช่องกระทิง
รายละเอียด


พระอธิการว่อน อคครโต
เจ้าอาวาสวัดถ้ำคีรีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการกมล อิสิญาโฌ
เจ้าอาวาสวัดท่าน้ำตื้น
รายละเอียด


พระอธิการเขมวัฒน์ อจฺจาทโร
เจ้าอาวาสวัดท่าโป๊ะ
รายละเอียด


พระอธิการสัญญา จนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ อรุโณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งนาคราช
รายละเอียด


พระอธิการระนอง มหาลาโภ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศาลา
รายละเอียด


พระอธิการกิจจา หิริธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดธรรมประวัติปรียาราม
รายละเอียด


พระอธิการมานพ นรินโท
เจ้าอาวาสวัดนากาญจน์
รายละเอียด


พระอธิการสมมาศ คุณาธิโก
เจ้าอาวาสวัดประตูด่าน
รายละเอียด


พระอธิการเอกพงษ์ เอกวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดโป่งเสี้ยว
รายละเอียด


พระอธิการวินัย ผาสุโก
เจ้าอาวาสวัดพุทธกาญจนมุนี
รายละเอียด


พระอธิการอนันต์ ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดพุน้อย
รายละเอียด


พระอธิการสุทิน สุทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดพุใหญ่เจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการศรณรงค์ กิตฺติวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดโพธิสัตว์บรรพต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook