พระอธิการสนอง ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงวราราม
รายละเอียด


พระอธิการสวาท เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดวังกุ่ม
รายละเอียด


พระอธิการคำพอง กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองประชุม
รายละเอียด


พระอธิการทองดี โชติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหัวนา
รายละเอียด


พระอธิการประสพ ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหัวหิน
รายละเอียด


พระพรเทพ ญาณคุตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่ามะขาม (ธ)
วัดบ้านยาง
รายละเอียด


พระอธิการโต หิริธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่ากุลสุวรรณ์
รายละเอียด


พระสุเมธ ธีรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลจรเข้เผือก เขต ๒
วัดหนองหญ้าปล้อง
รายละเอียด


พระธนพล สีลสุทฺโธ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองไผ่
วัดหินแท่นลำภาชี
รายละเอียด


พระสถิตกรณ์ชัย กตปุญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกลอนโด
วัดแหลมทอง
รายละเอียด


พระอธิการทนงศักดิ์ กมโล
เจ้าอาวาสวัดขันติเมตตา
รายละเอียด


พระอธิการมนูญ สุจิตโต
เจ้าอาวาสวัดเขาปู่คง
รายละเอียด


พระอธิการแฉล้ม รติโก
เจ้าอาวาสวัดจรเข้เผือก
รายละเอียด


พระอธิการสมาน สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสกุลทอง
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ ปริปุณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดไทรทองพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการปิยะ ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดพุตามั่น
รายละเอียด


พระอธิการสามารถ ขิปฺปาภิญโญ
เจ้าอาวาสวัดยางเกาะ
รายละเอียด


พระอธิการสมบัติ ติสรโณ
เจ้าอาวาสวัดหนองปากดง
รายละเอียด


พระอธิการไชยยา ฐิตาโภ
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระอธิการสุรชัย สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดหนองหัววัว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook