พระอธิการชัยสิทธิ์ คุณวิจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดไทยประจัน
รายละเอียด


พระอธิการชาญฤทธิ์ ติสาโร
เจ้าอาวาสวัดลานคาสุทธาวาส
รายละเอียด


พระอธิการปติเวศ ธมฺมวโร
เจ้าอาวาสวัดศรีพุยางวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการปรีดา อภิปุณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดหินสีสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิม ฐานวโร
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการสมเกตุ ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมพงษ์ สุธีโร
เจ้าอาวาสวัดสันติการาม
รายละเอียด


พระอธิการสุรพล จนฺทโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดยางคู่
รายละเอียด


พระเนิน ธมฺมวโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาพระเอกสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระพรชัย วรชโย
รองเจ้าอาวาสวัดป่าไก่
รายละเอียด


พระจำนงค์ นายโก
รองเจ้าอาวาสวัดห้วยศาลา
รายละเอียด


พระธีรภาส ธมฺมกาโม
รองเจ้าอาวาสวัดดอนทราย
รายละเอียด


พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
รายละเอียด


พระสมคิด ภทฺทโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
รายละเอียด


พระเชี่ยวชาญ ชวนปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทรงาม
รายละเอียด


พระสุรพล จนฺทโสภโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
รายละเอียด


พระมนู ขนฺติสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม
รายละเอียด


พระศักดา ขนฺติโสภโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม
รายละเอียด


พระสมพิศ จิรสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคอก
รายละเอียด


พระอธิการสมพงษ์ สุขิโต
เจ้าอาวาสวัดแก้มอ้น
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook