พระศราวุธ ฐานิสฺสโร
วัดท่าขนุน
รายละเอียด


พระสมจิต ธีรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยเขย่ง
วัดท่ามะเดื่อ
รายละเอียด


พระปิยะพงศ์ ปิยสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหินดาด
วัดปรังกาสี
รายละเอียด


พระสมหมาย คมฺภีโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๑
วัดปรังกาสี
รายละเอียด


พระพงษ์ประเสริฐ นนฺทโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑
วัดพุทโธภาวนา
รายละเอียด


พระสุชาติ อินฺทสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒
วัดวังหิน
รายละเอียด


พระสุชาติ ญาณพโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๑
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระกรัณฑ์ เมธิโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปิล๊อก
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม
รายละเอียด


พระทอง อคฺคปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสหกรณ์นิคม
วัดหินดาดผาสุการาม
รายละเอียด


พระอธิการสีพัน สญฺญจิตโต
เจ้าอาวาสวัดเกริงกระเวีย
รายละเอียด


พระขุนแผน ฐานิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดขุนจิตราธรรมาวาส
รายละเอียด


พระอธิการเผ่า จิตฺตคุโณ
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม
รายละเอียด


พระอธิการจำเนียร ณฎฐิโก
เจ้าอาวาสวัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุรเดช ธมฺมหินฺโน
เจ้าอาวาสวัดคลิตี้ผลธรรมาราม
รายละเอียด


พระอธิการสอน รกฺขิโต
เจ้าอาวาสวัดจวบจันทร์วนาราม
รายละเอียด


พระอธิการโทน สุญาโณ
เจ้าอาวาสวัดองธิ
รายละเอียด


พระอธิการไพศาล เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดดงโคร่ง
รายละเอียด


พระอธิการประเวศ อติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาสุกิจวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการฉันท์ วรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดทองผาภูมิ
รายละเอียด


พระอธิการกิตติศักดิ์ ฐานจาโร
เจ้าอาวาสวัดนพเก้าทายิการาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook