พระอธิการณรงค์ ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดรางม่วง
รายละเอียด


พระอธิการจรัญ จิตฺตสาโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระถิน
รายละเอียด


พระอธิการธงชัย สมาจาโร
เจ้าอาวาสวัดนิยมธรรมาราม
รายละเอียด


พระอธิการระหงษ์ รตนปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดเบิกไพร
รายละเอียด


พระอธิการศักดิ์ดา ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาสัมมะงา
รายละเอียด


พระอธิการกุน กุสลจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดเขาปิ่นทอง
รายละเอียด


พระอธิการบรรพต รตนาโภ
เจ้าอาวาสวัดเขารังเสือ
รายละเอียด


พระอธิการแสงชัย ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดสูงเนิน
รายละเอียด


พระอธิการสายัณห์ สุทฺธิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวค่าย
รายละเอียด


พระนริศ สุจิณฺโณ
รองเจ้าอาวาสวัดรางเฆ่
รายละเอียด


พระจิติศักดิ์ สุจิตฺโต
รองเจ้าอาวาสวัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
รายละเอียด


พระประนม กนฺตสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแดน
รายละเอียด


พระสุชาติ สุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส
รายละเอียด


พระไชยยันต์ สีลเตโช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรางเฆ่
รายละเอียด


พระนิมิตร อิทฺธิเตโช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรางเฆ่
รายละเอียด


พระสง่า จิรสุโภ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งกระถิน
รายละเอียด


พระเสา ตปสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
รายละเอียด


พระภูมินทร์ ภูริปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาสมอ
รายละเอียด


พระเสน่ห์ ปภากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาสมอ
รายละเอียด


พระอร่าม อธิวโร
วัดปากช่อง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook