พระอธิการสิงห์ ปุณฺณโก
เจ้าคณะตำบลหนองตาด เขต ๒
วัดบ้านบัลลังก์
รายละเอียด


พระสถาพร จารุธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพุทไธสง
วัดบ้านดอน
รายละเอียด


พระพรสันต์ จิตฺตโสภโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนางรอง
วัดหนองไทร
รายละเอียด


พระอธิการชุติพงศ์ สนฺตจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ
วัดสุภโสภณ
รายละเอียด


พระอธิการพล อนาลโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสตึก
วัดดงยายเภา
รายละเอียด


เจ้าอธิการวีรัตน์ มหาวีโร
เจ้าคณะตำบลชุมแสง เขต ๒
วัดพงสวรรค์
รายละเอียด


เจ้าอธิการแก้ว อนาลโย
เจ้าคณะตำบลร่อนทอง เขต ๒
วัดหนองแม่มด
รายละเอียด


พระอธิการพิพัตร์ ติสฺสโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแคนดง
วัดสว่างแคนทะเล
รายละเอียด


พระโชคชัย อธิมุตโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแคนดง
วัดวารีมุขาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมร สญฺญจิตโต
เจ้าคณะตำบลหัวฝาย เขต ๑
วัดวารีมุขาราม
รายละเอียด


พระวินัย วินโย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด
วัดป่าบ้านกรวด
รายละเอียด


พระสมพร สมจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด
วัดบึงเจริญ
รายละเอียด


เจ้าอธิการเวชยันต์ วรสทฺโท
เจ้าคณะตำบลหนองไม้งาม
วัดตะลุมพุก
รายละเอียด


พระวิรุติ์ วิโรจโน
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
วัดหนองพลวง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมเกียรติ นิทฺทุกฺโข
เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่
วัดธรรมถาวร
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุวิทย์ วายาโม
เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๒
วัดบ้านยาง
รายละเอียด


พระอธิการชาญณรงค์ อินฺทสโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอคูเมือง
วัดธรรมประสิทธิ์
รายละเอียด


เจ้าอธิการอุดม จารุวํโส
เจ้าคณะตำบลหนองขมาร
วัดชัยศิริมงคล
รายละเอียด


พระสมพร สุทฺธญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดเย้ยปราสาท
รายละเอียด


พระวิเดช ปญฺญาวุโธ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
วัดโคกสูง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook