พระอธิการวิชัย ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดสะพานลาวประชาสรรค์
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ จนฺทสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระอธิการวินัย อริโย
เจ้าอาวาสวัดห้วยเขย่ง
รายละเอียด


พระอธิการลี ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดห้วยสมจิต
รายละเอียด


พระอธิการอมร อุตตโม
เจ้าอาวาสวัดห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนาราม
รายละเอียด


พระสมบัติ ชาครธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
รายละเอียด


พระอธิการบานเย็น ถาวรสีโล
เจ้าอาวาสวัดช่องด่านราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระอธิการออม ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชัฏน้ำเงิน
รายละเอียด


พระอธิการเสน่ห์ ธมฺมสาโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระเพราทอง
รายละเอียด


พระอธิการบรรจง ธมฺมวโร
เจ้าอาวาสวัดเนินบรรพต
รายละเอียด


พระอธิการอุดร มหาปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธเมตตาอุดมธรรม
รายละเอียด


พระอธิการไถ่หนู ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดรางขาม
รายละเอียด


พระอธิการกิตติกา กตสาโร
เจ้าอาวาสวัดลำตะเพิน
รายละเอียด


พระอธิการสุชีพ โสภโณ
เจ้าอาวาสวัดลำเหย
รายละเอียด


พระอธิการประยูร ผาสุโก
เจ้าอาวาสวัดหนองเตียน
รายละเอียด


พระอธิการสมวงศ์ อติพโล
เจ้าอาวาสวัดหนองปลวก
รายละเอียด


พระอธิการทองมอญ สิริมงฺคโล
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการวิสุทธิ์ มนาโป
เจ้าอาวาสวัดหนองย่างช้าง
รายละเอียด


พระอธิการฮอลล์ ปสนฺโน
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระอำนาจ ญาณวีโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยกระเจา
วัดทัพพระยา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook