พระอธิการประยงค์
วัดบ้านขวาว
รายละเอียด


พระอธิการสุวิท
เจ้าอาวาสวัดป่ายางเครือ
รายละเอียด


พระอธิการประดิษฐ์
เจ้าอาวาสวัดใหม่สุขสมบูรณ์
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร ผาสุโก
เจ้าอาวาสวัดสระเกษ
รายละเอียด


พระอธิการบุญถัน
เจ้าอาวาสวัดมิ่งกลาง
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา
เจ้าอาวาสวัดค่ายเสรี
รายละเอียด


พระอธิการร่วง สนฺตจตฺโต
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
รายละเอียด


พระอธิการยงยุทธ
เจ้าอาวาสวัดขุนเทหนองสิม
รายละเอียด


พระอธิการอมรรัตน์
เจ้าอาวาสวัดหนองมะเขือ
รายละเอียด


พระอธิการประเทือง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ
รายละเอียด


พระอธิการบำรุง
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแสบง
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา
เจ้าอาวาสวัดโนนสูง
รายละเอียด


พระอธิการบุญทัน
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
รายละเอียด


พระอธิการวิโรจน์ ปญฺญวชิโร
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการวันชัย กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดผดุงวิทยา
รายละเอียด


พระอธิการไพรัช อํฆวโร
เจ้าอาวาสวัดสำราญ
รายละเอียด


พระอธิการพุ่ม
เจ้าอาวาสวัดสุขสวัสดิ์
รายละเอียด


พระอธิการวาสนา
เจ้าอาวาสวัดเหล่าคำไฮ
รายละเอียด


พระอธิการวันเพ็ญ
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองเม็ก
รายละเอียด


พระอธิการสมศรี
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพธิ์ทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook