พระอธิการธีรเดช โฆสิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม
รายละเอียด


พระอธิการทองขาว อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดนันทวันมิตรเจริญ
รายละเอียด


พระอธิการสังวาลย์ ธมฺมธีโร
เจ้าอาวาสวัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์
รายละเอียด


พระอธิการอานนท์ สุภากาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
เจ้าอาวาสวัดม่วงเฒ่า
รายละเอียด


พระอธิการขันทอง สุภาจาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองแกประชาสรรค์
รายละเอียด


พระอธิการเต็ง รตินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดหนองขอน
รายละเอียด


พระอธิการประวัติ ญาณธโร
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด


พระอธิการวัฒนะ อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองตาเดช
รายละเอียด


พระอธิการเสนาะ อนุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระชัชวาล ชวโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ (ธ)
วัดถ้ำเนรมิต
รายละเอียด


พระพิชิตชัย ฐานยุตโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปรังเผล
วัดวังขยาย
รายละเอียด


พระชาตรี โชติโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไล่โว่
วัดศรีสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระเล็ก เขมาวนฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองลู
วัดห้วยกบ
รายละเอียด


พระอธิการหยี่แกง ฐานจาโร
เจ้าอาวาสวัดทิไร่ป้า
รายละเอียด


พระอธิการโต่ง ฐิตคุโฌ
เจ้าอาวาสวัดบ้านจะแก
รายละเอียด


พระอธิการนาค จนฺทวํโส
เจ้าอาวาสวัดเวียคะดี้
รายละเอียด


พระอธิการช่วยเส่งหยี่ จารุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเสน่ห์พ่อง
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิม สุวณฺณโชโต
เจ้าอาวาสวัดกระเจาบ่อยา
รายละเอียด


พระอธิการสุรศักดิ์ ขนฺติวโร
เจ้าอาวาสวัดข้าวเบา
รายละเอียด


พระอธิการไสว เขมวํโส
เจ้าอาวาสวัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook