พระอธิการพุ่ม
เจ้าอาวาสวัดสุขสวัสดิ์
รายละเอียด


พระอธิการวาสนา
เจ้าอาวาสวัดเหล่าคำไฮ
รายละเอียด


พระอธิการวันเพ็ญ
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองเม็ก
รายละเอียด


พระอธิการสมศรี
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระอธิการบุญมี
เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็กใน
รายละเอียด


พระอธิการทม
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมาน
เจ้าอาวาสวัดกวางคำ
รายละเอียด


พระอธิการสมาน
เจ้าอาวาสวัดนาซาว
รายละเอียด


พระอธิการสมัย
เจ้าอาวาสวัดหนองแฝก
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดสงยาง
รายละเอียด


พระอธิการกิตติวงษ์
เจ้าอาวาสวัดยางเทิง
รายละเอียด


พระอธิการประศาสตร์
เจ้าอาวาสวัดเรืองบุญ
รายละเอียด


พระอธิการหนูจัน
เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการเชื่อม
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุดมธรรม
รายละเอียด


พระอธิการวิรัตน์ ถิรธฺมโม
เจ้าอาวาสวัดหนองสำราญ
รายละเอียด


พระอธิการสมจิตร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สง่า
รายละเอียด


พระอธิการทองลา
เจ้าอาวาสวัดป่าดงหอย
รายละเอียด


พระอธิการสุตัน
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณ
รายละเอียด


พระอธิการสุรพงษ์
เจ้าอาวาสวัดหนองแสงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการบ่าย ปญฺญาวโร
เจ้าอาวาสวัดโนนสูง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook