พระประดิษฐ์ กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
รายละเอียด


พระไกรสรณ์ ปญฺญาวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดสบสา
รายละเอียด


พระสถาพร ฐานวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระพงศกร สทฺธาธิโก
รองเจ้าอาวาสวัดสมหวัง
รายละเอียด


พระอธิการยุทธนา มหาสกฺโก
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดควนยูง
รายละเอียด


พระอธิการคมกริช กิตฺติธโร
เจ้าอาวาสวัดบางใบไม้
รายละเอียด


พระอธิการพัลลภ ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดธาราวดี
รายละเอียด


เจ้าอธิการคำพอง เขมจาโร
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง
เจ้าอาวาสวัดโคกกลาง
รายละเอียด


พระอธิการก้าน กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดหนองโน
รายละเอียด


พระอธิการแสวง สุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดบึงกระโตน
รายละเอียด


พระอธิการสมหมาย ชินปุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโนนขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระอธิการมะลิ ยสินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดเตยกระโตน
รายละเอียด


พระอธิการบรรจบ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดถนนโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการหมอน กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองพลวง
รายละเอียด


พระอธิการสุนา ตุลิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งามหนองกุง
รายละเอียด


พระอธิการอลงกรณ์ ปณฺฑิโต
เจ้าอาวาสวัดดอนอีลุ่ม
รายละเอียด


พระอธิการทวี จรณธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดตลาดไทรเก่า
รายละเอียด


พระอธิการสุรพงษ์ สิริจนฺโท
เจ้าอาวาสวัดหันห้วยทราย
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook