พระอธิการประกอบ
เจ้าอาวาสวัดดอนหลี่
รายละเอียด


พระอธิการเรือง
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธศิลา
รายละเอียด


พระอธิการดัส ฉนฺทโก
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองอีโต่ง
รายละเอียด


พระอธิการฐาณุวัชร์
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองซำไฮ
รายละเอียด


พระยงยุทธ
วัดป่าหนองโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการโช เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
รายละเอียด


พระอธิการฉลาด
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน
รายละเอียด


พระอธิการวิชัย สุจินฺโน
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระอธิการโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดยางเดี่ยว
รายละเอียด


พระอธิการสมเดช
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระอธิการบุญพิศ
เจ้าอาวาสวัดสุมงคล
รายละเอียด


พระอธิการสงวน
เจ้าอาวาสวัดนาเดื่อ
รายละเอียด


พระอธิการทัศเทพ
เจ้าอาวาสวัดโพนทอง
รายละเอียด


พระอธิการประสงค์ ทีฆายุโก
เจ้าอาวาสวัดแสงอุทัยสิริพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการใหล อธิฏฺฐาโน
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระอธิการบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดราชสีมา
รายละเอียด


พระอธิการสมร อภิชาโต
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
รายละเอียด


พระอธิการประสงค์
เจ้าอาวาสวัดคำฮี
รายละเอียด


พระอธิการโกศัลย์
เจ้าอาวาสวัดโนนประทาย
รายละเอียด


พระอธิการโสภณ
เจ้าอาวาสวัดนาทม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook