พระอธิการทองเติม ฐานิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดหนองพังพวย
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย ฐิตวโร
เจ้าอาวาสวัดนางเลง
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ กนฺตวีโร
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
รายละเอียด


พระมงคล สนฺตมโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระไพศาล ปริปุณฺโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกสว่าง
รายละเอียด


พระพรหมมินทร์ ฐิตาโภ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสำโรงวนาราม
รายละเอียด


พระธเนตร คุณสมฺปณฺโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมสมบูรณาราม
รายละเอียด


พระอธิการยุทธนา กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดเนาวรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการมณเทียร วรสทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์
รายละเอียด


พระอธิการคำผาย กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดเหลืองทองรังษี
รายละเอียด


พระอธิการเดชา สนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองโดน
รายละเอียด


พระอธิการสมรัก สมจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดสมศรีราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการวิชัย ชฺยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสิกขวัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุเมธ จกฺกธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดวาปีรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการเนระมิตร ปญฺญาทีโป
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดย่านรี
รายละเอียด


พระอธิการจำเนียร ฐานกโร
เจ้าอาวาสวัดคลองแสง
รายละเอียด


พระอธิการประดิษฐ์ ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านไผ่รส
รายละเอียด


พระอธิการพิรมย์ พุทฺธรกฺขิโต
เจ้าอาวาสวัดคลองร่วมพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการสาคร กนฺตวีโร
เจ้าอาวาสวัดหนองตลาด
รายละเอียด


พระอธิการประดิษฐ์ กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดปทุมสราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook