พระอธิการมนัส สจฺจญาโณ
เจ้าอาวาสวัดคอกช้างเผือก
รายละเอียด


พระอธิการอาคม อคฺคปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ่อกบ
รายละเอียด


พระอธิการสมยศ ถิรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบางเจริญ
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย กตโม
เจ้าอาวาสวัดทองอินทร์
รายละเอียด


พระสมาน เตชธมฺโม
หัวหน้าสำนักสงฆ์กลางไชยราช
รายละเอียด


พระอธิการประเสริฐ สุนฺทรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสาเก
รายละเอียด


พระอธิการกิจจา กิจฺจสาโร
เจ้าอาวาสวัดกำมะเสน
รายละเอียด


พระอธิการบุญช่วย ปุณฺณโก
เจ้าอาวาสวัดปากแพรก
รายละเอียด


พระจรูญ ฉนฺทธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์
รายละเอียด


พระอธิการสรยุทธ มหพฺพโล
เจ้าอาวาสวัดกุงเปา
รายละเอียด


พระอลงกรณ์ ฐานสิริ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
วัดราษฎร์ดำริ
รายละเอียด


พระจิรธนวัฒน์ ธมฺมจารี
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
วัดเปงจานเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการวันชัย อาจารคุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโนนสูงอรัญญา
รายละเอียด


พระอธิการภูวนาถ
เจ้าอาวาสวัดเทพญาณนิมิตร
รายละเอียด


พระอธิการสุดใจ
เจ้าอาวาสวัดท่าลี่
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระอธิการทอง อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดสนามใน
รายละเอียด


เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง
เจ้าอาวาสวัดทางสาย
รายละเอียด


พระอรรถพันธ์ เขมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด


พระสัมพันธ์ ปญฺญาธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook