พระอธิการมนู ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก
รายละเอียด


พระอธิการธนกร กตปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการวันชัย ถิรญาโณ
เจ้าอาวาสวัดชัยมังคลาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพืชอุดม
รายละเอียด


พระอธิการชาตรี กมโล
เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ รตนาโก
เจ้าอาวาสวัดธรรมานันทาราม
รายละเอียด


พระอธิการสงวน ทินฺนโชโต
เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการอาวุธ ธมฺมาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดเนินสมบูรณ์
รายละเอียด


พระอธิการสุวิชย์ชัย ผาสุวิชโย
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญราษฎร์
รายละเอียด


พระชาติ สุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
รายละเอียด


พระอธิการเส็ง กวิวํโส
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดบัวผัน
รายละเอียด


พระประเสริฐ สุมงฺคโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
รายละเอียด


พระอธิการสันต์ชัย ขนฺติโก
เจ้าอาวาสวัดเปาโรหิตย์
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิม ธนิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดศิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุวรรณ จิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการไพฑูรย์ วิปุโล
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางโอ
รายละเอียด


พระอธิการอำนาจ ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ กิตฺติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดเรืองเวชมงคล
รายละเอียด


เจ้าอธิการตงหมิง ถาวโร
เจ้าคณะตำบลท่ามะไฟหวาน
เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook