พระอธิการสุบิน ปญฺญาพโล
เจ้าอาวาสวัดหนองโก กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระอธิการช้าม กฺตปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดกองเงินเชตะวัน
รายละเอียด


พระอธิการสังวาล ฐิตมโน
เจ้าอาวาสวัดก้อนแก้วสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการพลังวัชร ปญฺญภาโร
เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระอธิการชาญ ชุติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโคกพระ
รายละเอียด


พระอธิการทองสุข สีลสํวโร
เจ้าอาวาสวัดดงเชือกพันเจริญ
รายละเอียด


พระอธิการไชยวัฒน์ จิณฺณจาโร
เจ้าอาวาสวัดทะเลเพลาะ
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ อภโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหนองแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการเนือง จารุวํโส
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระอธิการชวน ปุญญงฺกโร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณเจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการประยูร ปยุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองโก
รายละเอียด


พระอธิการทวีศิลป์ ธีรวํโส
เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าทอง
รายละเอียด


พระอธิการสมบัติ ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดหนองปล้อง
รายละเอียด


พระอธิการพรม มหาวีโร
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการมงคล ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดหนองแหน
รายละเอียด


พระอธิการตู้ เมธิโน
เจ้าอาวาสวัดสระเตย
รายละเอียด


พระภานุพงษ์ ปภสฺสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองราชวัตร
วัดหนองทราย
รายละเอียด


พระถนอม ปญฺญาวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
วัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมัย จิตฺตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองกระอิฐ
รายละเอียด


พระอธิการนิยม ฐิตคุโน
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทิงทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook