พระอธิการสุชาติ อนาวิโร
เจ้าอาวาสวัดศรีเชียงใหม่
รายละเอียด


พระอธิการวิทยา โกวิโท
เจ้าอาวาสวัดเจริญชัย
รายละเอียด


พระอธิการธวัชชัย ฐานิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งตูมคำ
รายละเอียด


พระอธิการสวัสดิ์ ฐิตโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดโคกศรีสำราญ
รายละเอียด


พระอธิการคำปุ่น อธิมุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดสังข์ทองวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุระชัย ปิยสีโล
เจ้าอาวาสวัดมาลัยศรีสว่าง
รายละเอียด


พระอธิการวรเดช โชติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการบัวลี จนฺทสโร
เจ้าอาวาสวัดเสวตวงษ์นิวาส
รายละเอียด


พระอธิการถาวร ทีปธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโนนดู่
รายละเอียด


พระอธิการพิศนุ สนฺตมโน
เจ้าอาวาสวัดโนนตูมสราราม
รายละเอียด


พระอธิการสุรจิตร ธีรวโร
เจ้าอาวาสวัดวารีศรีสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการชินกร กิตฺติธโร
เจ้าอาวาสวัดประชาราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระอธิการสุพล สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระอธิการสุรินทร์ สุรินฺโท
เจ้าอาวาสวัดสัจธรรมาราม
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ วิมลจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองสร้างคำ
รายละเอียด


พระสมพิศ ขนฺติวโร
รักษาการเจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการฉัตรชัย อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีดอนปอแดง
รายละเอียด


พระอธิการประเสริฐ ปสฏฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดโนนอร่าม
รายละเอียด


พระมหาสายยนต์ ชยเสฏฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระอธิการไวพจน์ วิชฺชาธโร
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook