พระอธิการพิเชษฐ์ ชวนปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโอภาสสกลธรรมาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมนึก สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสังคมโพธาราม
รายละเอียด


พระสัมพันธมิตร ขนฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดจันวรรณาราม
รายละเอียด


พระอธิการทองปาน คุณวฑฺโน
เจ้าอาวาสวัดคลองไผ่พัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการเลี่ยม กิตฺติเมธี
เจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา
รายละเอียด


พระวีระพงษ์ วีรวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระอธิการยุทธพงษ์ ฐิตฺเมโธ
เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง
รายละเอียด


พระภูวดล ติสฺสวโร
เจ้าอาวาสวัดวัมมิกาวาส
รายละเอียด


พระสมหมาย ฐิตปุญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระอธิการบุดดี คุตฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดสว่าง
รายละเอียด


พระอธิการคนึง อธิปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดเขาดินสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการเสวก ติสาโร
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
รายละเอียด


พระอธิการโดมนิกรม สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่สามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการคำ ฐานวโร
เจ้าอาวาสวัดโคกขาม
รายละเอียด


เจ้าอธิการอุดม อุตฺตโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการบุญเพ็ง สุทฺธิจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดเกาะรัง
รายละเอียด


พระถาวร โชติพโล
เจ้าอาวาสวัดท่าฉางราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระอธิการทนงศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโป่งแค
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วิเชียร อินฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านทราย
รายละเอียด


เจ้าอธิการวิชาญ โชติปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบางกะพี้น้อย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook