พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์
(วิชัย อภิฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมธารา
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์
(อภิญญา อภิญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์
(สาคร ธมฺมสาคโร ป.ธ.๔)
วัดพระยายัง
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
(ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์
(นิรันดร์ อภิปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์
(คงฤทธิ์ สุจิตฺโต)
รองเจ้าอาวาสวัดพระยายัง
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์
(นันทศักดิ์ นนฺทสตฺติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์
(ชนพัฒน์ สุมุทุ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์
(สมประสงค์ ปญฺญาวชิโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์
(สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
(วิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์
เจ้าอาวาสวัดจีนไตรรัตนาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ
(พีระศักดิ์ มหิสฺสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ
(ยุวรัตน์ ยสิสฺสโร ป.ธ.๗)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ
(สมบัติ สุรสมฺปตฺติ)
เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง
เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ
(ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอป่าโมก
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ
(ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
(ดาวรุ่ง ญาณจารี ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ
(สมภาร ธมฺมโสภโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ
(จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
(โยธิน ฐานิสฺสโร ป.ธ.๕)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook