พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ
(ธนะเมศฐ์ อภิญาโณ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ
(สุชิน ธมฺเมสโก)
เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ
(เทียนชัย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ
(วิชาญ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
(วีรพล วีรญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ
(จนฺทาโภ)
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
(วิจิตร นิพฺภโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
(ประเสริฐ คุณาสโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ
(นิพล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ
(วิเชียร สมตฺถิโก)
เจ้าคณะตำบลพระสิงห์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
(สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ
(สุภาพ จิตฺตสุโภ ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ
(วิภูษิต อิสฺสรเมโธ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ
(กิมก่าย สุตญาโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ
(ถวิล ฉนฺทกโร ป.ธ.๘)
เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ
(เสริมพร ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูปลัดสาธุวัฒน์
เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู
รายละเอียด


พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์
(ไพโรจน์ ภูริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคันลัด
รายละเอียด


พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์
(สมชาย สีลธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook