พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร
(กฤตพรต กนฺตสีโล)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
วัดโคกสมานคุณ
รายละเอียด


พระครูปลัดวีรวัฒน์
(วิธาร ฐิตวิธาโน)
เจ้าคณะตำบลท่าหิน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์
(พิชิต ชิโต ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์
(คงศักดิ์)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
วัดศิริเสาธง
รายละเอียด


พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
(โชค ธมฺมาภิชาโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ
รายละเอียด


พระครูปลัดอาจารวัฒน์
(ชัยธัช ญาณวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดเมธาวัฒน์
(วิฑูรย์ วิทูโล)
เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดรัชดาภิเษก
รายละเอียด


พระครูปลัดวิริยวัฒน์
(กิจจา ถิรจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดดิลกวัฒน์
(ศุภเดช สุภกิจฺโจ)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง
เจ้าอาวาสวัดหนองต้นไทร
รายละเอียด


พระครูปลัดกัลยาณวัฒน์
(ปราโมทย์ รตนวํโส ป.ธ.๓)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจักราช (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดวีรวัฒน์
(ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก
รายละเอียด


พระครูปลัดกิตติวัฒน์
(ประสิทธิ์ สีลภูสิโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์
(ปัญญา ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดวิมลวัฒน์
(อดุลย์ ญาณธีโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดนายกวัฒน์
(กมล ถาวโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเทพนารี
รายละเอียด


พระครูปลัดคุณวัฒน์
(อานนท์ เขมทตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดปรางค์หลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์
(เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์
รายละเอียด


พระครูปลัดธีรวัฒน์
(องอาจ ฉนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดเถรานุวัตร
(สุเทพ สุเทวเมธี ป.ธ.๖ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดกวีวัฒน์
(ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook