พระครูสิทธิสารธรรม
(บุญท้าว เตชธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอดงหลวง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว
รายละเอียด


พระครูบุรีรัตน์พัฒนา
(บุญเสวย เตชพโล)
เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ธ)
วัดหนองแปป
รายละเอียด


พระครูสุพัฒนพิมล
(สนชัย ฐิตาจาโร)
เจ้าคณะอำเภอคลองเขื่อน
เจ้าอาวาสวัดบางกระเจ็ด
รายละเอียด


พระครูสุธีวรญาณ
(อุทัย นาคเสโน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ (ธ)
วัดยางขาว
รายละเอียด


พระครูสิริทีปคุณากร
(ประจวบ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
เจ้าอาวาสวัดคุณาราม
รายละเอียด


พระครูภัทรคุณาภรณ์
(แดง ภทฺทวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา
เจ้าอาวาสวัดสุริยาราม
รายละเอียด


พระครูพินิตธรรมสุนทร
(บัญญัติ มุนินฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์
รายละเอียด


พระครูพรหมประภัสสร
(เศวก)
เจ้าคณะอำเภอถลาง
เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์
(จวง)
เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งคา
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมาภิรักษ์
(ฟอง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์
วัดลำกะ
รายละเอียด


พระครูโสภณปัญญาสาร
(พิศัลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอมะนัง
เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูพัชรคณาภิรักษ์
(ปัณณธร)
เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว
เจ้าอาวาสวัดโคกมน
รายละเอียด


พระครูอนุกูลวรการ
(สมนึก ผาสุกาโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
รายละเอียด


พระครูโสภณบุญญารักษ์
(ผจญศิลป์ รตินฺธโร)
เจ้าคณะอำเภองาว
เจ้าอาวาสวัดบุญยืน
รายละเอียด


พระครูโสภิตรัตนโชติ
(หน่อแก้ว)
เจ้าคณะอำเภอแม่ทา
เจ้าอาวาสวัดผาตั้ง
รายละเอียด


พระครูศาสนูปกรณ์
(จูมจี)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (ธ)
วัดโยธานิมิตร
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิธรรมรังษี
(รัชตะ)
เจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ (ธ)
วัดเทสรังสี
รายละเอียด


พระครูสุทธิญาณโสภณ
(เล็ก สุทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอสังคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม
รายละเอียด


พระครูปริยัติวชิรคุณ
(ไชยประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอภูกระดึง
เจ้าอาวาสวัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูอุดมวิสุทธิคุณ
(หลุ่ม ฐิตนาโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook