พระครูสิทธิสารโสภณ
(ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
เจ้าอาวาสวัดสระชัย
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสรานุกิจ
(นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดสระทอง
รายละเอียด


พระครูภัทรธรรมคุณ
(อำนาจ)
เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูสุตกิจวิมล
(บุญสม ติสฺสวํโส ป.ธ.๔)
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูศรีชโยดม
(อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
เจ้าอาวาสวัดท่านจั่น
รายละเอียด


พระครูรังษีธรรมสาร
(จูม)
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
วัดราษี
รายละเอียด


พระครูอุทัยธรรมโอภาส
(ศิลปะ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี (ธ)
วัดเขาฆ้องชัย
รายละเอียด


พระครูอุทิตศุภการ
(สุบิน สนฺติกโร)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
เจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาวงศ์
(จำลอง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอขลุง
เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง
รายละเอียด


พระครูโสภณคุณาธาร
(สิงโต ปสนฺนจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดสาลี
รายละเอียด


พระครูวิสุทธานันทคุณ
(สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมรัตน์
(ชำนาญ รตนธมฺโม ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม
เจ้าอาวาสวัดไร่ดอน
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมสาร
(แถม ฐิตสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน
เจ้าอาวาสวัดกะหาด
รายละเอียด


พระครูโสภณอรรถกิจ
(เหมือน คุตฺตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชำนิ
วัดปราสาทวนาราม
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมวิบูล
(วิเชียร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
เจ้าอาวาสวัดหนองหลัก
รายละเอียด


พระครูศรีสุตาลังการ
(หนูกาญจน์ นิภากโร ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาขนัน
รายละเอียด


พระครูโพธิเขตวรคุณ
(บุญเลี้ยง)
เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูวีรวงศ์บรรหาร
(เวที อตฺตทนฺโต)
เจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเจริญ
รายละเอียด


พระครูสุทธิพัฒนกิจ
(สุภกิจ)
เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น
เจ้าอาวาสวัดหนองดุม
รายละเอียด


พระครูอรุณธรรมโกศล
(อุทัย)
เจ้าคณะอำเภอนาเยีย
เจ้าอาวาสวัดป่านาเยีย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook