พระครูปัญญาศีลวิมล
(สังวร ภทฺทสีโล ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดท่าผา
รายละเอียด


พระครูปริยัติกิจธำรง
(สมหวัง อคฺคเสโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์
(ปั่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมือง
รายละเอียด


พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
(ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
รายละเอียด


พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์
(ชัยพร ปพฺพชิโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุวิมลธรรมโสภิต
(กมล กมลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภณปัญญาวัฒน์
(ประกอบ ปญฺญาทีโป)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิทิตสุตคุณ
(บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภณภัทรกิจ
(ธงชาติ สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีวรานุกิจ
(สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.๖)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางคอแหลม
เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุทธิกิจจาทร
(ประเวศ สุทฺธิญาโณ)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าคณะอำเภอแสวงหา
เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ
(มานพ โชติวโร)
เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเมตตาภิรม
(วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวัชรสุวรรณาทร
(ลูกชุบ ธมฺมโชโต)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโอภาสชลธาร
(วีระ ฐิติโก)
เจ้าอาวาสวัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัตยาลังการ
(สุวรรณ อาจารสุโภ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์
เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิสิฐธรรมรส
(บุญสม ธมฺมรโส)
เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสารกิจโกศล
(สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิศาลพัฒนคุณ
(ไพศาล วิสาโล)
เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิหารธรรม
(เหล็ก จนฺทสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook