พระครูปิยสีลาจารย์
(ไชยา อภิชโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ
(อนันต์ อานนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร
เจ้าอาวาสวัดสะพานศรี
รายละเอียด


พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์
(ประกอบ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
วัดหนองหัวฟาน
รายละเอียด


พระครูจันทปัญญาภรณ์
(ขาว จนฺทาโภ)
เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตรวจ
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร
(ดิลก ปริสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดภูมิพาราราม
เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูอุปนันทโสภณ
(โสภณ โสภโณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง
เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระครูฌานวัชราภรณ์
(ห่วย จกฺกวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ
เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้
รายละเอียด


พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์
(ศุภชัย ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมะสัง
รายละเอียด


พระครูสิริกาญจโนภาส
(สมบุญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง
รายละเอียด


พระครูขันติพลาธร
(บุญยวง ขนฺติพโล)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น
รายละเอียด


พระครูบุรีตารกานุรักษ์
(บุญทา วชิรปาโล)
เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระครูโพธิวีรคุณ
(สมศรี คุณวีโร)
เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม
รายละเอียด


พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์
(ทองหล่อ สํวโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูวรธรรมทัต
เจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก
เจ้าอาวาสวัดไตรสิริมงคล
รายละเอียด


พระครูประภัศร์วรพินิจ
(ศิวกร พุทฺธสโร)
เจ้าคณะอำเภออัมพวา
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
รายละเอียด


พระครูพิศาลจารุวรรณ
รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระบ่ำ
รายละเอียด


พระครูปริยัติสารสุนทร
(สุธรรม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
เจ้าอาวาสวัดธาตุกุดกว้าง
รายละเอียด


พระครูอดุลสีลาภรณ์
(สมพร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตราชูวนาราม
รายละเอียด


พระครูปัญญาคมสถิต
(ถวิล ฐิตปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระครูศรีคณาภิรักษ์
(พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอระโนด
เจ้าอาวาสราษฎร์บำรุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook