พระครูประสิทธิ์ชัยการ
(เปลื่อง ปสนฺโต)
เจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๒ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูอุทัยวนานุรักษ์
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตึก
รายละเอียด


พระครูสุวรรณปักษธร
เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดโคกโตนด
รายละเอียด


พระครูชัยบุญเขต
เจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระครูวิธานชัยสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดมาติการาม
รายละเอียด


พระครูพิชัยกิจจาภิรมย์
เจ้าอาวาสวัดทัพย่าน
รายละเอียด


พระครูชัยกิจโกศล
เจ้าอาวาสวัดสนามชัย
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์ชยากร
เจ้าอาวาสวัดใหม่วงเดือน
รายละเอียด


พระครูโกศลชัยกิตติ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเข้
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์ธรรมาทร
เจ้าอาวาสวัดพิชัยนาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวรรณชัยวงศ์
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณโคตมาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตชยานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดหนองแก
รายละเอียด


พระครูพิศาลชัยโกวิท
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิธิยาวาส
รายละเอียด


พระครูปทุมชัยกิจ
(ฐิตปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม
รายละเอียด


พระครูสุภัทรชัยคุณ
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
รายละเอียด


พระครูโพธิกิจวิบูล
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมโชติ
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูชยธรรมธร
เจ้าอาวาสวัดฝาง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนฝาย
รายละเอียด


พระครูสันตกิจโกศล
(สงัด สนฺตโก)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพรหมเสนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook