พระครูโอภาสกิจโกศล
(สมศักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
รายละเอียด


พระครูปทุมกิจจานุกูล
(ไสว)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีประทุม
รายละเอียด


พระครูขันตยานุกิจโกศล
(วิญญู)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศน์วิทยาราม
รายละเอียด


พระครูสุภัทรประชานุกูล
(ศุภมงคล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีประชาสรรค์
รายละเอียด


พระครูปริยัติวรกิจจาทร
(สุริยา จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระครูวิหารวรกิจจาทร
(คำสอน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าม่วงหวาน
รายละเอียด


พระครูศาสนวรกิจจาทร
(คำปุ่น)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม
รายละเอียด


พระครูวิมลวัฒนาทร
(เจษฎา)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกพัฒนา
รายละเอียด


พระครูกิตติวราทร
(อุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระครูสังฆวรกิจจาทร
(กฤษฎาธรณ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระครูโชติธรรมาภรณ์
(นวมินทร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าศรีเมยวดี
รายละเอียด


พระครูสถิตมัชฌิมานุกูล
(อุทิศ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระครูมงคลวราทร
(คำเสาร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์ศรัทธานุกูล
(รุ่งโรจน์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูสุตวัฒนานุกูล
(บุญเชน จตฺตภโย ป.ธ.๓)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพาราม
รายละเอียด


พระครูจิรธรรมานุกูล
(สมชาย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจังหรีด
รายละเอียด


พระครูประทีปธรรมานุกิจ
(สมพงษ์ ทีปธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโตน
รายละเอียด


พระครูพิสิฐชยานุกูล
(สุนทร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
รายละเอียด


พระครูสุภัทรธรรมาทร
(ประภาศน์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกระสัง
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมานุการ
(สมบูรณ์ ปิยธมฺโม)
รองเจ้าคณะตำบลบางปลากด
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook