พระครูอรุณวราสัย
(สมพร นนฺทโก)
เจ้าคณะอำเภอมหาราช
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒนกิจวิมล
(วิจิตร ถาวรสีโล)
เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง
เจ้าอาวาสวัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
รายละเอียด


พระครูศุภธรรมคุณ
(สำอางค์ คุณธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิชัยคุณ
(สอาด สุชีโว)
เจ้าคณะอำเภอไชโย
เจ้าอาวาสวัดมหานาม
รายละเอียด


พระครูบุญบาลประดิษฐ์
(ทองใบ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์
รายละเอียด


พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์
(คว้าง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์
(เจริญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง
รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง - ท่าโพ
วัดหลุมเข้า
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์
(จรูญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
เจ้าอาวาสวัดสามผาน
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ
(พัฒน์)
เจ้าคณะอำเภอเปิ้นดัง
วัดดำรงรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูสิริพัฒนวิกรม
(สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดกก
รายละเอียด


พระครูโพธิธรรมสถิต
(ถาวร)
เจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว
วัดโพธิ์ไทร
รายละเอียด


พระครูปริยัติคณานุรักษ์
(พงษ์สันติ์ สุวิชาโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์
วัดวิสุทธิโสภณ
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาวิชัย
(สมพร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
วัดศรีสงคราม
รายละเอียด


พระครูกัลยาณานุโยค
(แกล้วกล้า)
เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
เจ้าอาวาสวัดห้วยลุง
รายละเอียด


พระครูโกวิทกิตติสาร
(ธนเกียรติ โกวิโท)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมาวุธ
(หนูเพียบ สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวลอย
รายละเอียด


พระครูสุตกิตติสุนทร
(ทองหล่อ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอหนองกี่
เจ้าอาวาสวัดเย้ยปราสาท
รายละเอียด


พระครูวิลาศธรรมคุณ
(ศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอพุทไธสง
เจ้าอาวาสวัดโพนทอง
รายละเอียด


พระครูปัญญาธรานุวัตร
(เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดแดง
รายละเอียด


พระครูสุวิมลสังฆกิจ
(พิรุณ ฐานทตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอพุนพิน (กิตตมศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดดอนกะถิน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook