พระครูนิมิตชโยดม
(วิชัย สุวิชโย)
เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
รายละเอียด


พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
(สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมสาร
(บัญญัติ โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
วัดศรีมงคล
รายละเอียด


พระครูศรีพัฒนกิตติ์
(เอกชัย กิตฺติวฒฺนเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เจ้าอาวาสวัดแม่สลองใน
รายละเอียด


พระครูวรธรรมสาร
(สมพร สุจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอสอง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้าว
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมานุโยค
(สมพงษ์ เกสโร)
เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโขงขาว
รายละเอียด


พระครูวินิจสุภาจาร
(ชัยวรรณ สุภาจาโร)
เจ้าคณะอำเภอแม่ออน
เจ้าอาวาสวัดสันกำแพง
รายละเอียด


พระครูพิศาลจริยธรรม
(มงคล ปคุโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์สารคุณ
(อ่อนจันทร์ ชุตินฺธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
วัดมงคลนิมิต
รายละเอียด


พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์
(สัญญา ฐานวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีทุ่ง
รายละเอียด


พระครูโสภณจริยาทร
(คำบุ)
เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี - ประจักษ์ศิลปาคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจดีย์
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสารโกวิท
(สำเริง สุจารี ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
รองเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด


พระครูปทุมธรรมสถิต
(ฉลวย สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดหาดปทุม
รายละเอียด


พระครูโสภิตธรรมากร
(สนธยา)
เจ้าคณะอำเภอนาวัง
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
รายละเอียด


พระครูสุนทรสิริสาร
(ชาย เตชวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดชัยศรี
รายละเอียด


พระครูรัตนทีปาภิบาล
(บัวลา พุทฺธวโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
รายละเอียด


พระครูโอภาสกิจจานุกิจ
(สุบิน ปภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอซำสูง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูกิตติมงคลคุณ
(บุญธรรม)
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วพัฒนา
รายละเอียด


พระครูปริยัติพัฒโนดม
(ธเนศ ยโสธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
เจ้าอาวาสวัดพยัคฆภูมิวราราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทปริยัติกิจ
(แมนชัย ตนฺติสาโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook