พระครูรัตนทีปาภิบาล
(บัวลา พุทฺธวโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
รายละเอียด


พระครูโอภาสกิจจานุกิจ
(สุบิน ปภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอซำสูง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูกิตติมงคลคุณ
(บุญธรรม)
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วพัฒนา
รายละเอียด


พระครูปริยัติพัฒโนดม
(ธเนศ ยโสธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
เจ้าอาวาสวัดพยัคฆภูมิวราราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทปริยัติกิจ
(แมนชัย ตนฺติสาโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระครูอรรถสารโสภิต
(สมหมาย อตฺถโกวิโท)
เจ้าคณะอำเภอนาเชือก
เจ้าอาวาสวัดกุดรังสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูญาณประสิทธิ์
(คำม่วง)
เจ้าคณะอำเภอนาคู
เจ้าอาวาสวัดหนองแสง
รายละเอียด


พระครูปริยัติสุวิธาน
(ณัฐพงศ์ รกฺขิโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
วัดนามูลพุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ธรรมสุนทร
(ทองขุน)
เจ้าคณะตำบลเขาพระนอน (ธ)
วัดป่าเวฬุวัน
รายละเอียด


พระครูชินธรรมาภรณ์
(ประยูร ชินปุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบางบาล
เจ้าอาวาสวัดสีกุก
รายละเอียด


พระครูสิริวุฒิกิจ
(พิษณุ วุฑฒิโก ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอสามโก้
เจ้าอาวาสวัดสามโก้
รายละเอียด


พระครูสุวัฒน์จันทโชติ
(อำไพ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติโกวิท
(ชิ้น ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
เจ้าอาวาสวัดโขด
รายละเอียด


พระครูจริยาภิรัต
(ประยูร สุจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาสวัดดงสัก
รายละเอียด


พระครูจริยาธรรมานุรักษ์
(วัลลภ จริยธฺมโม)
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดหนองหมี
รายละเอียด


พระครูอาทรคีรีรักษ์
(ประทุม ฉนฺทปาโล)
เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์
(ศักดิ์ดา เขมจาโร)
เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย
เจ้าอาวาสวัดท่าเสด็จ
รายละเอียด


พระครูธรรมโชตาภิวัฒน์
(แจ่ม ขนฺติวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วัดรวง
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมโสภิต
(ก้อง ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
เจ้าอาวาสวัดโนนทอง
รายละเอียด


พระครูวิชิตพัฒนคุณ
(วิชัย วิชโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดกกต้อง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook