พระศรีธรรมวงศาจารย์
(ไพโรจน์ ฐิตโชโต ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา - สีคิ้ว - โนนสูง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม
รายละเอียด


พระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปุญฺโญ ป.ธ.๓ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระสิทธิธรรมวิเทศ
(วสันต์ รตนญาโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปัญญาธรรมวิเทศ
(เหรียญ โชติทินฺโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม
รายละเอียด


พระกิตติสุวัฒนาภรณ์
(บุญเพิ่ม อานนฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสิริจริยาลังการ
(ชรัช อุชุจาโร ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสิริรัตนเมธี
(บุญเพ็ง รตนเมธี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดโพนชัย
รายละเอียด


พระโสภณธรรมมุนี
(เกษม ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๓ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา
เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิโสภณ
(สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
รายละเอียด


พระชยานันทมุนี
(ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอภูเพียง
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพุทธบาทพิทักษ์
(ชวลิต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอป่าซาง
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอมรมุนี
(ชูชาติ โชติธมฺโม ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีวชิราลังการ
(จำลอง กตธมฺโม ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีปริยัติวิบูล
(ศิริ สิริธโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปริยัติโศภณ
(อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพิทักษ์บรมบรรพต
(วิโรจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระนันทวิริยาภรณ์
(สุวิช สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลอ้อมเกร็ด
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระศรีญาณวิเทศ
(พิมล ญาณวิมโล ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน
รายละเอียด


พระวรญาณวิเทศ
(พยอม กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗)
ประธานสงฆ์วัดธัมมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook