พระอมรสุธี
(โกศล อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
(บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง
รายละเอียด


พระศรีปริยัติโกศล
(ปรีชา มหาปญฺโญ ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
รองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีรัตนดิลก
(จรรยา ชินวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวินัยมุนี
(ฉลอง วิทูโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์
(สุพจน์ วิจิตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระอโนมคุณมุนี
(พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
รายละเอียด


พระปริยัติพัชราภรณ์
(สุพจน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๖ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติสารกวี
(จุธา สีลสํวโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระกวีวงศ์
(อิ่ม สารโท ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีกิตติโมลี
(สุรพล สุรพโล ป.ธ.๙)
วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีธรรมานันท์
(สำเริง ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
รายละเอียด


พระพินิตพินัย
(คำภา รกฺขิตสีโล ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระอมรโสภณ
(สมพร สมวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระประกาศพุทธกิจ
(วีระ อภิวีโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เจ้าสำนักสงฆ์สวนมะขาม
รายละเอียด


พระปริยัติเมธาภรณ์
(สมสิทธิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธรรมสุธี
(สุธี นาคเสโน ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม
รายละเอียด


พระเมธีคุณาภรณ์
(อุดม สิริวณฺโณ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโสภิตกิตติธาดา
(ศรชัย ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
รายละเอียด


พระศรีรัชมงคลบัณฑิต
(อรุณ พุทฺธิสาโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook