พระสุธรรมภาณี
(ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโคนอน
รายละเอียด


พระศรีกิตติเมธี
(รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
รองเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระอรรถโมลี
(อบ ปสาโท ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิบูลศีลาจาร
(พงษ์เจริญ อาทโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอมรเทพ
รายละเอียด


พระศรีธีรวงศ์
(สมัย สจฺจวโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีธวัชเมธี
(ชนะ ธมฺมธโช ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิดิลก
(วัน อุตฺตโม ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
รายละเอียด


พระวิชัยมุนี
(ไพฑูรย์ เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธีธรรมโสภณ
(พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดเทพากร
รายละเอียด


พระมงคลวรคุณ
(ถาวร คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติวงศ์
(สุทิน ถาวโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีธรรมโสภณ
(บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่อง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติเมธี
(สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าคณะอำเภอทับสะแก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระจันทูปมญาณโสภณ
(จันทร์ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติวราภรณ์
(คำบาล กิตฺติปาโล ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีวราลงกรณ์
(มณฑล อิสฺสรธมฺโม ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระอุดมธรรมปรีชา
(จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติรามมุนี
(สนิท อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิตร
รายละเอียด


พระมงคลสุทธิคุณ
(ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร
รายละเอียด


พระสุธีรัตนาภรณ์
(สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook