พระโสภณวิริยาภรณ์
(ประเสริฐ ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุวิมลธรรมาภรณ์
(สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตพระนคร
เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเมธาธรรมรส
(นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
รายละเอียด


พระวัชรธรรมาภรณ์
(บุญมา ปุญฺญาธิโก ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติญาณ
(ธัญวัฒน์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำหรุ
รายละเอียด


พระศรีสุทธิพงศ์
(สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระสิรินันทมุนี
(อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงบางค้อ
เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติวิมล
(ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีรัตนโมลี
(สมคิด สุรเตโช ป.ธ.๙)
เจ้าคณะแขวงท่าพระ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีธรรมประนาท
(ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปริยัติธีรวงศ์
(บุญเกิด กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุทธิสารมุนี
(ชัยชาญ กิตติคุโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุดมคัมภีรญาณ
(มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลบางแพ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอริยวงศาราม
รายละเอียด


พระมงคลดิลก
(ทอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระสุนทรปริยัติกิจ
(อร่าม ชาครธมฺโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
รายละเอียด


พระสิทธิการโกศล
(เมธ ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดปราสาท
รายละเอียด


พระวิสุทธิธรรมาจารย์
(บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง
รายละเอียด


พระพิศาลพิพัฒนพิธาน
(อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีกิตติโสภณ
(สิทธิพร สุวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติเวที
(ลำใย สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook