พระศรีรัตนสุธี
(สำอางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลำทับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอมรโมลี
(สุภาพ สุภาโว ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิญาณ
(เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตดุสิต (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีวชิรภูษิต
(จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลวัตรวาที
(เสถียรพงษ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุวรรณเมธี
(แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระบวรรังษี
(สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะแขวงศิริราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวราภรณ์
(ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธาดา
(สมนึก ฐิตเมโธ ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระญาณสุนทร
(วิฑูรย์ ปาสาทิโก ป.ธ.๓ ,รศ.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีสุตาภรณ์
(เหมือน อุปมงฺกโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอปากช่อง
เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์
รายละเอียด


พระสุธรรมมุนี
(สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีรัตนเมธี
(บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอบางพลี
เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว
รายละเอียด


พระรัตนกวี
(บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๘)
เจ้าคณะอำเภอเต่างอย
เจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระสุธีปริยัตยาภรณ์
(พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์
เจ้าอาวาสวัดพลับ
รายละเอียด


พระสิริวุฒิเมธี
(สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย
รายละเอียด


พระวิสุทธิโสภณ
(ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเสาไห้
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธีธรรมภาณ
(สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม
รายละเอียด


พระวิโรจน์รัตโนบล
(จันทร์ จนฺทสโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
เจ้าอาวาสวัดวัดทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด


พระโสภณปริยัติวิธาน
(สนั่น รตนโชโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดสะแก พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook