พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลวังไผ่
เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว
รายละเอียด


พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอพนมทวน
เจ้าอาวาสวัดพังตรุ
รายละเอียด


พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม
รายละเอียด


พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย
เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม
รายละเอียด


พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอสามโคก
เจ้าอาวาสวัดตำหนัก
รายละเอียด


พระมหาประกิต ฐิตสีโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะเขตบางบอน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
รายละเอียด


พระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดสตูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลตากแดด
เจ้าอาวาสวัดท่ายางกลาง
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอทัพทัน
เจ้าอาวาสวัดสาลวนาราม
รายละเอียด


พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดศรีวิหารเจริญ
รายละเอียด


พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาราม
รายละเอียด


พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอชะอวด
เจ้าอาวาสวัดดิษฐวราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook