พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม
รายละเอียด


พระมหาภาณุ ภาณุโก ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส ป.ธ.๙
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๙ ,ดร.
เจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี
รายละเอียด


พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดทับกฤชกลาง
รายละเอียด


พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม
รายละเอียด


พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย
เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม
รายละเอียด


พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย ป.ธ.๙ ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอพนมทวน
เจ้าอาวาสวัดพังตรุ
รายละเอียด


พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เถื่อน
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
รายละเอียด


พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม ป.ธ.๙
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
วัดดอนมะกอก
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอนาบอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหามานพ เตชธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดหนองหงส์
รายละเอียด


พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook