พระมหาเด่น พุทฺธิรกฺขิโต
เจ้าอาวาสวัดโนนเดื่อ
รายละเอียด


พระมหาสมใจ ธมฺมกาโม
เจ้าอาวาสวัดธาตุนิมิตร
รายละเอียด


พระมหาปัญญาจิตร ถามวโร
เจ้าอาวาสวัดบัวจูม
รายละเอียด


พระมหาชูศักดิ์ โชติโก
เจ้าอาวาสวัดอินทราราม
รายละเอียด


พระมหาชัยวัฒน์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสงคราม
รายละเอียด


พระมหาจรัส ขนฺติพโล
เจ้าอาวาสวัดวิเวกบูรพาชัย
รายละเอียด


พระมหาคำพันธ์ ติสฺสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดงอุดมวนาราม
รายละเอียด


พระมหาสุนา สุทฺธญาโณ
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีหนองแก้ว
รายละเอียด


พระมหาโชคชัย ปคุโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีหนองแก้ว
รายละเอียด


พระมหาชารี สุทฺธสีโล
รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองไฮ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองไฮ
รายละเอียด


พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย
รายละเอียด


พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
รายละเอียด


พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติปญฺญินฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระมหาอาคม โกวิโท
วัดสหธรรมาราม
รายละเอียด


พระมหาธิติวุฒิ ญาณวีโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอยปล่อยนก
รายละเอียด


พระมหาทอง กิตฺติรตฺนสมฺปนฺโน
เจ้าอาวาสวัดกอม่วง
รายละเอียด


พระมหาเฉลิมชัย อิทฺธิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดชำแสง
รายละเอียด


พระมหาเฉลิม ปิยวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดโนนงามสามัคคี
รายละเอียด


พระมหาสมชัย ปริมุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดผือเก่าธรรมาราม
รายละเอียด


พระมหาอาคม กิตฺติญาโณ
เจ้าอาวาสวัดไหล่ดุม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook