พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
เจ้าอาวาสวัดบางหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลศรีนคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
เจ้าอาวาสวัดหนองหน่อง
รายละเอียด


พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอสามโคก
เจ้าอาวาสวัดตำหนัก
รายละเอียด


พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดป่ากอสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารอด
รายละเอียด


พระมหาวิรัตน์ อาจารสุโภ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดสตูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเป็นหนึ่ง สุนฺทรเมธี ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลบ้านแลง
เจ้าอาวาสวัดหนองสนม
รายละเอียด


พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฏร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดบุรีราชวนาราม
รายละเอียด


พระมหาสุนทร อติเมโธ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลเวียงสระ
วัดบ้านส้อง
รายละเอียด


พระมหาภูวนาท สุชาโต ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดลานคา
รายละเอียด


พระมหาสันติ โชติกโร ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม
รายละเอียด


พระมหาวิเชฎ อนุตฺตโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียด


พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลริมใต้ (ธ)
ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รายละเอียด


พระมหาสุวรรณ ขนฺติโก ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ - จังหวัดน่าน (ธ)
วัดอนาลโยทิพยาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook