พระครูธรรมเสนานี
(แจ่ม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชค
รายละเอียด


พระครูสุทธาจารคุณ
(อ่ำ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระครูพิศาลอรัญญเขตร
(บุญมี พิสารธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ
(ดำ ตารโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสิริคณาภรณ์
(เอนก รตนวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง
รายละเอียด


พระครูโพธิบุญวัฒน์
(คำพันธ์ หารินฺโท)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปัจจิมเชียงยืน
รายละเอียด


พระครูจักรธรรมสุนทร
(ประสงค์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพรหมจริยาทร
(พรหมมา ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเวฬุวันพิทักษ์
(เขื่อนคำ อตฺตสนฺโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าซาง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
รายละเอียด


พระครูวินัยรัตนมุนี
(ถมยา ปุญฺญโก)
อดีตเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ - ท่าวุ้ง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธรรมวรญาณ
(บุญธรรม ญาณวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคิยาราม
รายละเอียด


พระครูประจิตรสีลคุณ
(พรม กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดสนวนนอก
รายละเอียด


พระครูนิเทศสุตกิจ
(ประสาทพร ปสาโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอธารโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดคอกช้าง
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(ขำ ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
รายละเอียด


พระครูดิตถารามคณาศัย
(ชม คุณาราโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เริ่ม วิมโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ
(บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระครูบรรณสารโกวิท
(แป สุปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระครูนิภาธรโสภณ
(สกนธ์ สุภาจาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอไพศาลี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกเดื่อ
รายละเอียด


พระครูวิสารวรกิจ
(บุญส่ง วิสารโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook