พระครูสุวรรณสิริวัฒน์
(จุน ฐานุตฺตโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูสุนทรคุณวัฒน์
(ทองเหลือ ปาลิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ
รายละเอียด


พระครูพิบูลธรรมานุวัตร
(พรหม พุทธภาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ต้านเหนือ
รายละเอียด


พระครูนวกิจโสภณ
(ประพันธ์ พทฺธญาโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพยัคฆภูมิวราราม
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิตติคุณ
(คิ้ม คุณากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)
รายละเอียด


พระครูปัญญาวิภูษิต
(หนู ปญฺญาโสโต)
อดีตที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเขาขลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์สมโพธิ
(อภิลักษณ์ อภิลกฺขโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูบริหารปริยัติกิจ
(ภักดิ์ มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูไพบูลสุวรรณสาร
(ประพัฒน์ จนฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อกรุ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูอมรธรรมประสุต
อดีตเจ้าคณะตำบลสายห้วยแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์โพธิ์งาม
รายละเอียด


พระครูกิตติชัยโสภิต
(สมนึก กิตฺติโสภโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลสุขเดือนห้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุขเดือนห้า
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญรังสี
(บุญเรือง อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฝั่งใต้
รายละเอียด


พระครูโสภณกิตติวิบูล
(เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน
รายละเอียด


พระครูวิจิตรชยาภิรักษ์
(วิชัย รกฺขิตาจาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองน้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังหมัน
รายละเอียด


พระครูวิชาญธรรมภาณี
(ศรีโพธิ์ สมจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อแร่ - หนองขุ่น เขต ๒
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม
รายละเอียด


พระครูมงคลกิจจารักษ์
(สันติชัย จิตฺตกาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิธีรธรรม
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองโดน
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองระกำ
รายละเอียด


พระครูสุวิทย์ธรรมสุนทร
อดีตเจ้าคณะตำบลระโสม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนาง
รายละเอียด


พระครูสุจิตรพัฒนคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลสามบัณฑิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามบัณฑิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook