พระครูบริหารปริยัติกิจ
(ภักดิ์ มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูไพบูลสุวรรณสาร
(ประพัฒน์ จนฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อกรุ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูอมรธรรมประสุต
อดีตเจ้าคณะตำบลสายห้วยแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์โพธิ์งาม
รายละเอียด


พระครูกิตติชัยโสภิต
(สมนึก กิตฺติโสภโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลสุขเดือนห้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุขเดือนห้า
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญรังสี
(บุญเรือง อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฝั่งใต้
รายละเอียด


พระครูโสภณกิตติวิบูล
(เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน
รายละเอียด


พระครูมงคลกิจจารักษ์
(สันติชัย จิตฺตกาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิธีรธรรม
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองโดน
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองระกำ
รายละเอียด


พระครูสุวิทย์ธรรมสุนทร
อดีตเจ้าคณะตำบลระโสม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนาง
รายละเอียด


พระครูสุจิตรพัฒนคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลสามบัณฑิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามบัณฑิต
รายละเอียด


พระครูสุภัทรธรรมโสภิต
(สุรชัย อสฺสโว)
อดีตเจ้าคณะตำบลจำปา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแห้ว
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติวรคุณ
(อุทัย ปิยธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลหันตรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหันตรา
รายละเอียด


พระครูสาธกธรรมวิจิตร
(อนันต์ ฉนฺทกาโม)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตศิลาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลประชานาถ
(ชอบ สุเมโธ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูชินวัชรวิสุทธิ์
(เพิ่ม ชินวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็ก
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัชรศาสน์
(บุญมั่น ปญฺญาวุฑฺโฒ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิตร
รายละเอียด


พระครูญาณวัชร์วิมล
อดีตเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมานุยุต
(ประชุม อติธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากรวด
รายละเอียด


พระครูสิริภัททาภรณ์
(เพียว สิริภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังมะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยยางโทน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook