พระครูสุภัทรธรรมโสภิต
(สุรชัย อสฺสโว)
อดีตเจ้าคณะตำบลจำปา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแห้ว
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติวรคุณ
(อุทัย ปิยธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลหันตรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหันตรา
รายละเอียด


พระครูสาธกธรรมวิจิตร
(อนันต์ ฉนฺทกาโม)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตศิลาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลประชานาถ
(ชอบ สุเมโธ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูชินวัชรวิสุทธิ์
(เพิ่ม ชินวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็ก
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัชรศาสน์
(บุญมั่น ปญฺญาวุฑฺโฒ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิตร
รายละเอียด


พระครูญาณวัชร์วิมล
อดีตเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมานุยุต
(ประชุม อติธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากรวด
รายละเอียด


พระครูสิริภัททาภรณ์
(เพียว สิริภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังมะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยยางโทน
รายละเอียด


พระครูไพบูลธรรมวงศ์
(ไพฑูรย์ วํสวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตะโก
รายละเอียด


พระครูกาญจนสารคุณ
(สมรักษ์ ฐิตสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนสว่าง
รายละเอียด


พระครูกาญจนสีลาภรณ์
(หลี สีลเตโช)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่งหลวง
รายละเอียด


พระครูประโชติรัตนานุรักษ์
(สว่าง จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณญาณวงศ์
(สาลี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะตำบลตะค่า
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์
(สุพจน์ สุวโจ ป.ธ.๖ ,ดร.)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์โพธิกิจ
(สุวรรณ อภิญาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลขุนทะเล
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส
รายละเอียด


พระครูกิตติวราภรณ์
(ทวี กิตฺติญาโณ ,ดร.)
อดีตเจ้าคณะตำบลลำปำ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าลิไลยก์
รายละเอียด


พระครูสุขันติธารารักษ์
(ฐาปกรณ์ สุโข)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางจาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาราวดี
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์นิมพเขต
(ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพังลา
รายละเอียด


พระครูปัญญาธรรมาวุธ
อดีตเจ้าคณะอำเภอควนเนียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนเนียง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook