พระครูไพบูลธรรมวงศ์
(ไพฑูรย์ วํสวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตะโก
รายละเอียด


พระครูกาญจนสารคุณ
(สมรักษ์ ฐิตสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนสว่าง
รายละเอียด


พระครูกาญจนสีลาภรณ์
(หลี สีลเตโช)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่งหลวง
รายละเอียด


พระครูประโชติรัตนานุรักษ์
(สว่าง จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณญาณวงศ์
(สาลี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะตำบลตะค่า
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์
(สุพจน์ สุวโจ ป.ธ.๖ ,ดร.)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์โพธิกิจ
(สุวรรณ อภิญาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลขุนทะเล
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส
รายละเอียด


พระครูกิตติวราภรณ์
(ทวี กิตฺติญาโณ ,ดร.)
อดีตเจ้าคณะตำบลลำปำ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าลิไลยก์
รายละเอียด


พระครูสุขันติธารารักษ์
(ฐาปกรณ์ สุโข)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางจาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาราวดี
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์นิมพเขต
(ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพังลา
รายละเอียด


พระครูปัญญาธรรมาวุธ
อดีตเจ้าคณะอำเภอควนเนียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนเนียง
รายละเอียด


พระครูศีลคุณวัฒน์
(กร สีลโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอทับสะแก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบ้านกลาง
รายละเอียด


พระครูวิมลญาณโสภิต
(ประทวน ญาณธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำภูทอง
รายละเอียด


พระครูบริหารกิจจาทร
(ถนัด)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเรือ (ธ)
วัดศรีสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูสิริฐิตญาณ
(สมชัย)
อดีตเจ้าคณะตำบลกุดแห่ (ธ)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม
รายละเอียด


พระครูอรุณคุณาทร
(สุเมธ อจลธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง - ครบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศิริวันบรรพต
รายละเอียด


พระครูโพธิเขมคุณ
(จันทร์ เขมจิตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอภูกามยาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันป่าพาด
รายละเอียด


พระครูศรีกัลยาณคุณ
(ชิต กลฺยาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
รายละเอียด


พระครูพิบูลพัฒนาภิรม
(สุรินทร์ สุรินฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองรี
วัดท้องคุ้ง
รายละเอียด


พระครูธรรมรัตนวิมล
(สุรัตน์)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ
วัดโพธิ์นิมิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook