พระครูกิตติวราภรณ์
(ทวี กิตฺติญาโณ ,ดร.)
อดีตเจ้าคณะตำบลลำปำ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าลิไลยก์
รายละเอียด


พระครูสุขันติธารารักษ์
(ฐาปกรณ์ สุโข)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางจาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาราวดี
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์นิมพเขต
(ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพังลา
รายละเอียด


พระครูปัญญาธรรมาวุธ
อดีตเจ้าคณะอำเภอควนเนียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนเนียง
รายละเอียด


พระครูวรเวชวิสุทธิ์
(ไข่ ธมฺมวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดละหาน
รายละเอียด


พระครูศีลคุณวัฒน์
(กร สีลโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอทับสะแก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบ้านกลาง
รายละเอียด


พระครูวิมลญาณโสภิต
(ประทวน ญาณธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำภูทอง
รายละเอียด


พระครูบริหารกิจจาทร
(ถนัด)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเรือ (ธ)
วัดศรีสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูสิริฐิตญาณ
(สมชัย)
อดีตเจ้าคณะตำบลกุดแห่ (ธ)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม
รายละเอียด


พระครูอรุณคุณาทร
(สุเมธ อจลธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง - ครบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศิริวันบรรพต
รายละเอียด


พระครูโพธิเขมคุณ
(จันทร์ เขมจิตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอภูกามยาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันป่าพาด
รายละเอียด


พระครูศรีกัลยาณคุณ
(ชิต กลฺยาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
รายละเอียด


พระครูพิบูลพัฒนาภิรม
(สุรินทร์ สุรินฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองรี
วัดท้องคุ้ง
รายละเอียด


พระครูธรรมรัตนวิมล
(สุรัตน์)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ
วัดโพธิ์นิมิต
รายละเอียด


พระครูสุวรรณธรรมวงศ์
(เสียง)
อดีตเจ้าคณะตำบลคลองอุดมชลจร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมาตร
รายละเอียด


พระครูโพธิสุธรรมาทร
(ล่ำ อาทโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติวราธร
(วิชัย)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางอ้อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางอ้อใน
รายละเอียด


พระครูประโชติพรหมธรรม
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านหอย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะมะไฟ
รายละเอียด


พระครูวาปีศีลคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดวาปีรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูนิคมพัฒนกิจ
(บุญเลิศ ฐิตปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมพัฒนา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook